Публична защита на Даниела Донева Димитрова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Социални аспекти и превенция на радикализацията сред ромите в областите Пазарджик и Пловдив“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Даниела Донева Димитрова.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Росен Георгиев Геров
Дата: 19.01.2023 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Даниела Донева Димитрова

Рецензии:
професор д.н. Стойко Димитров Стойков
полковник доцент доктор Калин Веселинов Градев

Становища:
професор д.н. Владимир Стефанов Чуков
професор доктор Валентин Пенчев Василев
полковник доцент доктор Росен Георгиев Геров

Дата: 19.12.2022 г.
гр. София