Публична защита на Даниела Балева

Публична защита на дисертационен труд на тема “Повишаване ефективността на защитата на населението чрез използване на възможностите на публично-частното партньорство”, за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”, разработен от асистент Даниела Трифонова БАЛЕВА, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра “Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г.С.Раковски“.

Научен ръководител: Доцент доктор Николай Стефанов Денчев
Председател на научното жури: Доцент доктор Николай Стефанов Денчев

Дата: 11.03.2015 г. Място: зала № 127 на факултет „Командно-щабен”.

Начало: 14.00 часа.

Автореферат на Даниела Трифонова БАЛЕВА

Рецензии:

Професор доктор Тилчо Колев Иванов
Професор доктор Румен Йорданов Брусарски

Становища:

Полковник доцент доктор Христо Илиев Филипов
Доцент доктор Николай Стефанов Денчев
Професор доктор Христо Йорданов Христов

11.02.2015 г.
гр. София