Публична защита на майор Даниел Иванов Димитров

Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на процеса на управление на въздушното пространство” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Даниел Иванов Димитров, докторант чрез самостоятелна подготовка към катедра “Военновъдушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет “Командно-щабен” на Военна академия “Г. С. Раковски”.

Научен ръководител: доцент доктор Румен Ячев ЯЧЕВ

Председател на научното жури: полковник професор д.н. Димитър Илиев НЕДЯЛКОВ

Дата: 10.09.2015 г.

Място: Академична зала А2 на Военна академия „Г. С. Раковски”

Начало: 14,00 часа.

Автореферат на майор Даниел Иванов Димитров

Рецензии:
полковник професор д.н. Димитър Илиев НЕДЯЛКОВ
полковник доцент доктор Марин Симеонов МАРИНОВ

Становища:
доцент д.н. Владимир Денчев ВЕЛИЧКОВ
доцент доктор Стоимен Николов КАРЕМОВ
доцент доктор Румен Ячев ЯЧЕВ

11.08.2015 г.
гр. София