Административната и учебна документация на „Курс по френски език– модул В.2 (много напреднали)“ с код Д - 9 ФВ2- 195 е приета с решение на Академичен съвет с Протокол № 5 от 28.04.2021 г.

„Курс по френски език– модул В.2 (много напреднали)“

„Курс по френски език– модул В.2 (много напреднали)“ Код: Д – 9 ФВ2- 195

 

1. Цели на курса:

Придобиване на езикови и комуникативни умения за общуване на руски език, съответстващи на ниво В2 съгласно Общоевропейската рамка за чуждоезиково обучение.

2. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост и включва следните елементи: разбиране на основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст на различен носител както и в дискусия на професионални теми по своята специалност; общуване в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни; ясно и подробно изразяване по широк кръг от теми, устно или писмено изказване на мнение по актуални теми и излагане на предимствата и недостатъците при различни възможности.

 

3. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение към министъра на отбраната и Българската армия.

 

4. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.

4.2. Образователен ценз и квалификация:

– образователно-квалификационна степен: не по-ниско от средно образование;

4.3. Ниво на владеене на чужд език – преминат курс по френски език в рамките на не по-малко от 240 часа или удостоверение за успешно издържан изпит по СТАНАГ 6001 ниво 2/2+ за компонентите „слушане“ и „писане“.

5. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 6;

– максимален брой обучаеми – до 12.

 

6. Продължителност на курса:

– 10 учебни седмици, три пъти в седмицата по 4 часа – неинтензивен (120 часа).

 

7. Финансови разходи за един обучаем:

– Съгласно финансовия разчет за съответната година.

 

8. Отговорник на курса: държавен експерт в отдел „Образование и квалификация“ на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“.

 

Административната и учебна документация на „Курс по френски език– модул В.2 (много напреднали)“ с код Д – 9 ФВ2- 195 е приета с решение на Академичен съвет с Протокол № 5 от 28.04.2021 г.