ACC604

Спасители при бедствия, аварии и катастрофи

Course ID
ACC604
Campus
IPIO-325
Level
Срещу заплащане
Semester
Spring 2019
Credit
2.000
Method
Лекции

Курсът се предлага с продължителност 40 часа, като част от професията „Търсене, спасяване и извършване на аварийно възстановителни работи“ в професионално направление „Сигурност“ 

Учебната програма е предназначена за придобиване на компетенции, знания и умения по част от професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“ от „Списъка на професиите за професионално образование и обучение“ по чл. 6 от Закона за професионалното обучение и образование.

Time Place Room Date Range Instructor
9:00am – 11:00am KU2 Hill 204 Aug 21, 2018 – Dec 15, 2018 Carol Dawson (PhD)

Курсът се провежда от преподаватели работещи в реалната област

Изучавани дисциплини и хорариум

Защита на населението при природни бедствия – теория 8 часа
Радиационна, химическа и биологична защита- теория 4 часа
Спасителни, неотложни аварийно-възстановителни работи при катастрофи- теория 4 часа
Височинно и алпийско спасяване- теория 4 часа
Защита на населението при природни бедствия – практика 8 часа
Радиационна, химическа и биологична защита- практика 4 часа
Спасителни, неотложни аварийно-възстановителни работи при – практика катастрофи 4 часа
Височинно и алпийско спасяване- практика 4 часа
Общ брой часове теория и практика – 40 часа

Резултати от обучението

Извършва инженерно-спасителни работи при природни бедствия,
Извършва неотложни аварийно-възстановителни работи при природни бедствия
Изпълнява мероприятия по радиационна, химическа и биологична защита
Извършва спасителни работи с използване на алпийско оборудване

Завършване и удостоверяване на бученето

• Обучението по рамкови програми “Д” завършва след полагане на изпит – по теория и практика за придобиване на част от професията в края на курса. Организацията и провеждането на изпита се определя с наредба на министъра на образованието и науката. Поставя се оценка по шестобалната система, като показателите за оценяване са степента на усвояване на учебното съдържание, количество и качество на придобитите знания и умения.
• За придобитата квалификация се получава УДОСТОВЕРЕНИЕ по част от професията № 3-37 съгласно приложение № 4 към чл. 31 на Наредба № 8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. На гърба му ще бъдат изписани дисциплините както са изписани в учебния план с техните хорариуми за теория и практика, които покриват посочените по-горе компетенции и резултати от обучението.