Анализатори на информацията в социалните мрежи

Department
ИПИО
Campus
IPIO-325
Level
Администрация, Военнослужещи, Срещу заплащане, Цивилни служители
Instructor
Петко Димов

Курсът е предназначен за държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация на изпълнителната власт и за лица в частни организации и фирми, ангажирани в сферата на комуникационната стратегия на организацията и връзките с обществеността.

Курсът „Анализатори на информацията в социалните мрежи” позволява придобиване и повишаване на квалификацията, необходима за работа в областта на организационното изграждане, организационната култура и организационния мениджмънт. Предоставят се систематизирани знания за актуалните проблеми и тенденциите в развитието на социалните медии и тяхната употреба в помощ на стратегическите комуникации.

Завършилите курса ще придобият знания и умения относно:

  • знания за същността и развитието на социалните мрежи и социалните медии и тяхното влияние върху организацията;
  • изграждането на онлайн присъствие и управление уеб съдържанието на институциите;
  • в помощ на структурите за PR и връзки с обществеността за управление на онлайн репутацията на структурите в държавната администрация
  • умения за идентифициране и анализиране на проблеми и перспективи, свързани с онлайн присъствие на институциите/организациите;
  • систематизират и прилагат диалектическия подход за анализ на информацията в социалните мрежи и медии, отчитайки манипулативния характер на информацията;
  • да работят с уебсайтове, блогове и социални мрежи
Време Структура Стая Дата Преподавател
8:15  – 13:30 ИПИО 325 08 март – 12 март 2021 Петко Димов

Курсът се води от полк. доц. д-р Петко Димов и е с практическа насоченост

Обучението в курса дава възможност за получаване на знания за анализ на информацията в социалните медии и практически умения за работа с уебсайтове и социални мрежи. Представят се актуални проблеми и тенденции за управление на онлайн репутацията в Интернет с помощта на социалните медии. Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения, необходими за изпълнение на функционалните задължения, изисквани за съответната длъжност.

Цел на обучението е да:

  • разкрие същността на социалните мрежи и медии, като източници и потребители на информация;
  • предостави цялостен и системен поглед върху актуалните проблеми при анализ на информацията в социалните медии;
  • развие умения за практическа реализация на придобитите знания при анализ на информацията в социалните медии.

Задачи на курса

В процеса на обучение се решават следните задачи:
1. Разкриване на същността и тенденциите на развитие на социалните мрежи и медии.
2. Развиване на способност за анализ и оценка на актуалната информация в социалните мрежи и медии за вземане на управленски решения.
3. Запознаване и изучаване на методи и подходи за изследване влиянието на социалните мрежи и медии върху формирането на обществено мнение и настроения.

Разпределение на учебното време

Продължителност на курса – 5 работни дни, по 6 часа учебни занятия на ден, проведени в клас.

Очакван резултат от курса

В края на курса обучаемите трябва да знаят:
– характеристиките на различните социални мрежи и Интернет приложения;
– целта, същността и възможностите на оптимизацията на социалните мрежи, най-новите тенденции в изполването на социалните медии;
Да придобият следните компетентности:
– да създават интернет приложения със статично съдържание и мултимедийно съдържание за социалните медии;
– да публикуват и оптимизират приложения в социалните мрежи и да ги изполват по предназначение;
– да могат да използват различни инструменти за анализ на информацията в социалните мрежи.