ACC402

SMO – Оптимизация за социални мрежи

Course ID
ACC402
Campus
IPIO-325
Level
Администрация, Срещу заплащане
Semester
Лято 2019
Credit
4.000
Method
Online, Семинар

Учебната програма е предназначена за професия „Организатор интернет приложения“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното обучение и образование, за които по учебен план се изучава учебният предмет „SMO – ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ“.

Неговото изучаване се обуславя от бързото развитие на социалните мрежи и дигитализация на съвременното общество.

Курс е предназначен да подготви специалисти по:

  • организатори на Интернет приложения и разработчици на социални мрежи в Българското Интернет пространство
  • в помощ на структурите за PR и връзки с обществеността за управление на онлайн репутацията на структурите в държавната администрация
Време Структура Стая Дата Преподавател
8:15  – 13:30 ИПИО 325 15-25 януари 2020 Петко Димов

Курсът се води от полк. доц. д-р Петко Димов

Основната цел на курса „SMO – ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ“ е усвояване на задълбочени знания, умения и получаване на квалификация по управление на процесите за SEO оптимизация, развитие, поддържане, използване на социални мрежи в Българското Интернет пространство.

Задачи на курса

Придобиване на основни познания за функционирането на Интернет търсачките и факторите, които влияят на съвременната оптимизация и използването на социалните мрежи;
• Формиране на технически умения за разработване и оптимизация на социални профили, мониторинг и анализ на информацията за постоянно управление на онлайн репутацията и повишаване видимостта в класирането;
• Изграждане в обучаемите на творчески подход и способност за ориентиране в условията на информационна война и създаване на подходящо уеб съдържание за разработване на сайтове ориентирани към подходяща аудитория.

Разпределение на учебното време

Учебният материал в курса е обособен в два модула според изучаваната тематика, като в края на първия модул се защитава проект и финален изпит в края на курса. Разпределението на часовете е записано в учебния план на специалност от професията „Организатор Интернет приложения“ както следва:

Теория: 13 теми с продължителност 33 учебни часа;
Учебна практика: 6 теми с продължителност 25 учебни часа;
ОБЩО: 45 учебни часа

Очаквани резултати

В края на курса обучаемите трябва да знаят:
– характеристиките на различните социални мрежи;
– целта, същността и възможностите на оптимизацията на социалните мрежи, най-новите тенденции в SEO технологиите и развитието на web сайтове;
– теорията за работа на търсещите машини и факторите за класиране на web сайтове в резултатите от търсене.
В края на обучението учениците трябва да умеят:
– комбинират визуални елементи за оформяне дизайна на социалните мрежи;
– да разработват уеб съдържание, мултимедии файлове и интернет приложения за web сайтове;
– да управляват онлайн репутацията на институцията и нейното ръководство в помощ на структурите за PR;
– да пишат качествено съдържание (копирайтинг) за сайтове в областта на отбраната и как да използват инструменти за проверка на текстовете за уникалност;
– да анализират, управляват процесите за повишаване на видимостта на сайтове при информационни операции или рекламни кампании
Да придобият следните компетентности:
– да създават социални профили, страници и приложения със статично съдържание и мултимедийно съдържание;
– да публикуват и оптимизират приложения в българското интернет пространство.

Методи и форми за оценяване

Обучение по рамкови програми Д се завършва след полагане на изпит по теория и практика в края на курса. Организацията и провеждането на изпита се определя с наредба на министъра на образованието и науката. Поставя се оценка по шестобалната система, като показателите за оценяване са степента на усвояване на учебното съдържание, количество и качество на придобитите знания и умения. При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават удостоверение.