4820401

SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини

Department
ИПИО, ЦПО
Campus
IPIO-325
Level
Администрация, Военнослужещи, Срещу заплащане
Instructor
Петко Димов

Учебната програма е предназначена за професия „Организатор интернет приложения“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното обучение и образование, за които по учебен план се изучава учебният предмет „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“.

Неговото изучаване се обуславя от бързото развитие на информационните технологии в Интернет пространството. Разработването и оптимизацията на Интернет приложения е сложен и многостранен процес, изискващ знания за специфични технологии и умения за работа със специализирани софтуерни продукти. Необходимостта от такива знания и умения е продиктувана от промените в съвременната среда за сигурност и нуждата от провеждане на ефективна интернет комуникация с целевата аудитория и тенденция към дигитализация и изграждане на електронно управление на страната.

Курс е предназначен да подготви специалисти по:

  • организатори на Интернет приложения и разработчици на уеб съдържание;
  • SEO специалисти за оптимизиране на web сайтове за търсещи машини;
  • в помощ на структурите за PR и връзки с обществеността за управление на онлайн репутацията на структурите в държавната администрация
Време Структура Стая Дата Преподавател
8:15  – 13:30 ИПИО 325 28 септември 2019 Петко Димов

Курсът се води от полк. доц. д-р Петко Димов и е с практическа насоченост

Основната цел на курса „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“ е усвояване на задълбочени знания, умения и получаване на квалификация по управление на процесите за SEO оптимизация, развитие, поддържане, използване на интернет приложения и уеб съдържание в Българското Интернет пространство.

Задачи на курса

Придобиване на основни познания за функционирането на Интернет търсачките и факторите, които влияят на съвременната SEO оптимизация на web сайтовете и класирането им в резултатите от търсене;
• Формиране на технически умения за разработване и оптимизация на web сайтове, мониторинг и анализ на информацията за постоянно управление на онлайн репутацията и повишаване видимостта в класирането;
• Изграждане в обучаемите на творчески подход и способност за ориентиране в условията на информационна война и създаване на подходящо уеб съдържание за разработване на сайтове ориентирани към подходяща аудитория.

Разпределение на учебното време

Учебният материал в курса е обособен в два модула според изучаваната тематика, като в края на първия модул се защитава проект и финален изпит в края на курса. Разпределението на часовете е записано в учебния план на специалност от професията „Организатор Интернет приложения“ както следва:
Теория: 17 теми с продължителност 33 учебни часа;
Учебна практика: 7 теми с продължителност 13 учебни часа;
ОБЩО: 46 учебни часа

Очакван резултат от курса

В края на курса обучаемите трябва да знаят:
– характеристиките на различните Интернет приложения;
– целта, същността и възможностите на оптимизацията на web сайтовете, най-новите тенденции в SEO технологиите и развитието на web сайтове;
– теорията за работа на търсещите машини и факторите за класиране на web сайтове в резултатите от търсене;
– да анализират, разработват и аргументират решения за подобряване резултатите на сайтoве и предприемат адекватни мерки по управлението им.
В края на обучението учениците трябва да умеят:
– комбинират визуални елементи за оформяне дизайна на интернет приложението;
– създават връзки между различни части на Интернет приложения;
– да разработват уеб съдържание, мултимедии файлове и интернет приложения за web сайтове;
– да оптимизират (onpage и offpage SEO) и да повишават видимостта на институциални web сайтове;
– да управляват онлайн репутацията на институцията и нейното ръководство в помощ на структурите за PR;
– да пишат качествено съдържание (копирайтинг) за сайтове в областта на отбраната и как да използват инструменти за проверка на текстовете за уникалност;
– да анализират, управляват процесите за повишаване на видимостта на сайтове при информационни операции или рекламни кампании
Да придобият следните компетентности:
– да създават интернет приложения със статично съдържание и мултимедийно съдържание;
– да публикуват и оптимизират приложения в българското интернет пространство.