Курс „Методика на научните изследвания”

Военна академия „Г. С. Раковски” провежда ежегоден курс „Методика на научните изследвания” за докторанти. Тази година курсът беше март месец.

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КУРСА:

 • чл. 70, ал. 1 от Закона за висшето образование;
 • чл. 197, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 • чл. 113 и чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 • чл. 14, ал.1, т.2.от Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България;
 • чл. 48 от Правилника за развитие на академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски”;
 • заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” № СИ29-РД03-31/08.02.2019 г. за организиране на курса.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Курсът “Методика на научните изследвания” ще започне в 08.15 ч. на 11.03.2019 г.

Сборен пункт – в градинката пред учебния корпус.

 1. Курсът е задължителен за всички докторанти на Военна академия „Г. С. Раковски”.
 2. Курсът може да бъде посетен и от външни за Военна академия докторанти, за които е определена такса от 100 (сто) лева на участник, която се заплаща по банков път в срок до 08.03.2019 г.

Банкова сметка:

БНБ – Централно управление, София, IBAN – BG40BNBG96613100152401, BIC – BNBGBGSD

 1. Всички докторанти, присъстващи на курса, ще бъдат зачислени със заповед на началника на Военна академия “Г. С. Раковски”.
 2. Курсът “Методика на научните изследвания” ще завърши с изпит. Той ще бъде проведен на 22.03.2019 г.
 3. На всеки докторант, завършил успешно курса, ще бъде издадено удостоверение и копие на протокола от изпита.
 4. Присъствието на обучаемите е за сметка на полагащия се допълнителен платен отпуск за кандидатстване и обучение във висши училища.
 5. Финансовите разходи за времето на обучението (пътни, дневни, квартирни) са за сметка на обучаемите.
 6. Участниците в курса да носят задължително копие на дипломата си за образователно-квалификационна степен “магистър” с оригинал за сверка.

За връзка:

Ръководител на научна секция „Развитие на академичния състав и докторанти” – доцент доктор Максим Карев, тел. 02/92 26 675;

Главни експерти в научна секция „Развитие на академичния състав и докторанти” – тел. 02/92 26 512.