3460101

GDPR за бизнес администрация

Department
ЦПО
Campus
Аула "Раковски"
Level
Срещу заплащане
Instructor
Петко Димов

Учебната програма е предназначена за придобиване на компетенции, знания и умения по част от професия „Офис мениджър “ , специалност „Бизнес администрация“ от „Списъка на професиите за професионално образование и обучение“ по чл. 6 от Закона за професионалното обучение и образование с акцент на GDPR и защита на личните данни.

В състава на учебната програма са включени два основни модула съответстващи на дисциплините „Бизнес комуникации“ и „Защита на личните данни“ съдържащи водещи теми по смисъла на теоретичните познания за съответните единици резултати от учене, част от професионална квалификация по професия „Офис мениджър“. Разделянето на модули на учебното съдържание позволява да се структурират основни критерии за външна и вътрешна оценка при провеждането на обучението в защита на качеството на проведеното обучение. Учебната програма е изготвена, за да отговори на по-голям кръг от желаещи да надграждат ниво на образованост,  като в същото време със съдържанието си и с тематичните планове отговаря на критериите за „Квалификационен курс“. Учебната програма е съобразена с изискванията на ЗПОО,  тя е в съответствие с Наредба № 33 от 09.01.2012 г. и в съответствие с рамкова програма „Д” утвърдена със Заповед  № РД09-1811/17.03.2017 г.

Изучава се теория и практика на дисциплините: 

  • Бизнес комуникация
  • Защита на личните данни (GDPR)
Време Структура Стая Дата Преподавател
8:15  – 13:30 ИПИО 325 15-25 януари 2020 Петко Димов

Преподавателите са признати специалисти в областта на GDPR

Изискванията към обучаемите по професия „Офис мениджър“ са: 

  • да са навършили 16 години;
  • да предоставят свидетелство за основно образование;
  • да бъдат физически годни и психически здрави, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

 

Разпределение на учебното време

Курсът се провежда събота, неделя и понеделник.
Часовете са както следва:
Бизнес комуникации – теория 4 часа
Бизнес комуникации – практика 4 часа
Защита на личните данни (GDPR) – теория 8 часа
Защита на личните данни (GDPR) – практика 8 часа
Общ брой часове теория и практика – 24 часа

Очаквани резултати от обучението

Да може да води бизнес кореспонденцията на прекия ръководител и организира комуникацията в и извън офиса.
Обработва информационните потоци, обема на лични данни по вид и съдържание, осигурява безпроблемно протичане на деловата кореспонденция на прекия ръководител и офиса
Прилага практически знания при трудовоправни норми в областта на професията с оглед изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016 / 679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 27.04.2016 г. влязъл в сила заР. България от 25 май 2018 г.

Завършване и удостоверяване на обучението

• Обучението по рамкови програми “Д” завършва след полагане на изпит – по теория и практика за придобиване на част от професията в края на курса. Организацията и провеждането на изпита се определя с наредба на министъра на образованието и науката. Поставя се оценка по шестобалната система, като показателите за оценяване са степента на усвояване на учебното съдържание, количество и качество на придобитите знания и умения.
• За придобитата квалификация се получава УДОСТОВЕРЕНИЕ по част от професията № 3-37 съгласно приложение № 4 към чл. 31 на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. На гърба му ще бъдат изписани дисциплините както са изписани в учебния план с техните хорариуми за теория и практика, които покриват посочените по-горе компетенции и резултати от обучението.