ITT203

Киберсигурност

Course ID
ITT203
Campus
CISCO
Level
Военнослужещи, Срещу заплащане
Semester
Spring 2019
Credit
3.000
Method
Online, Лекции

Учебната програма е предназначена за професия „Организатор интернет приложения“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното обучение и образование, за които по учебен план се изучава учебният предмет „Киберсигурност“.

Неговото изучаване се обуславя от бързото развитие на информационните технологии в Интернет пространството. Разработването и оптимизацията на Интернет приложения е сложен и многостранен процес, изискващ знания за специфични технологии и умения за работа със специализирани софтуерни продукти. Необходимостта от такива знания и умения е продиктувана от промените в съвременната среда за сигурност и нуждата от провеждане на ефективна интернет комуникация с целевата аудитория и тенденция към дигитализация и изграждане на електронно управление на страната.

Курс е предназначен да подготви специалисти по:

  • информационна сигурност;
  • Киберсигурност
Време Структура Стая Дата Преподавател
8:15  – 13:30 ИПИО 325 15-25 януари 2020 Иван Христозов

Към момента това е един от най-актуалните курсове в съвременни условия

Основната цел на курсаКиберсигурност“ е усвояване на задълбочени знания, умения и получаване на квалификация по управление на процесите за SEO оптимизация, развитие, поддържане, използване на интернет приложения и уеб съдържание в Българското Интернет пространство.

Задачи на курса:

Придобиване на основни познания за функционирането на Интернет търсачките и факторите, които влияят на съвременната SEO оптимизация на web сайтовете и класирането им в резултатите от търсене;
• Формиране на технически умения за разработване и оптимизация на web сайтове, мониторинг и анализ на информацията за постоянно управление на онлайн репутацията и повишаване видимостта в класирането;
• Изграждане в обучаемите на творчески подход и способност за ориентиране в условията на информационна война и създаване на подходящо уеб съдържание за разработване на сайтове ориентирани към подходяща аудитория.

Разпределение на учебното време

Учебният материал в курса е обособен в два модула според изучаваната тематика, като в края на първия модул се защитава проект и финален изпит в края на курса. Разпределението на часовете е записано в учебния план на специалност от професията „Организатор Интернет приложения“ както следва:

Теория: 5 теми с продължителност 36 учебни часа;

Учебна практика: 3 теми с продължителност 13 учебни часа;

ОБЩО: 49 учебни часа

Очаквани резултати от обучението

В края на курса обучаемите трябва да знаят:
– какво е киберсигурност
– какво е киберконфликт
– киберпространство
– какво е вируси и уязвимост
– Нации в конфликт
– Кибервойна
– Кибервойна и закон
– Етапи на кибервойната
– Кибер-бунтове
– Основен проблем с идентичността
– Киберпрестъпност
В края на обучението учениците трябва да умеят:
– Да разпознават киберконфликт
– Да разпознават кибернетични конфликти
– Наблюдение и кибернетични конфликти
– Поверителност за кибернетичната ера
– Криптиране и подслушване
– Защита на критични инфраструктури
– Икономика на киберсигурността
Да придобият следните компетентности:
– да създават интернет приложения със статично съдържание и мултимедийно съдържание;
– да публикуват и оптимизират приложения в българското интернет пространство.