„Френски език – III ниво”

  1. Цели на курса:

Обучаемите да достигнат езикова компетентност в рамките на ниво III по STANAG 6001 за речевите умения четене, слушане, говорене и писане. Покриване на изискванията за владеене на френски език на ниво В2 по Европейската рамка за владеене на чужд език CECR.

 

  1. Съдържание на курса:

Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Свободно устно и писмено изразяване по сложни теми от общ и професионален характер при изпълнение на функционалните им задължения в различни мисии в чужбина; Свободно ползване на  сложни  граматични конструкции.

 

  1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 

  1. Изисквания към обучаемите:

4.1. Образователен ценз и квалификация:

– образователно-квалификационна степен: не по-ниско от средно образование;

4.2. Ниво на владеене на чужд език: френски език ниво 2 във ВА или минимум 500 часа в курс по френски език.

 

  1. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 8;

– максимален брой обучаеми – 12.

 

  1. Продължителност на курса: 15 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.