„Френски език – II ниво”

  1. Цели на курса:

Обучаемите да достигнат езикова компетентност в рамките на ниво II по STANAG 6001 за речевите умения четене, слушане, говорене и писане. Покриване на изискванията за владеене на френски език на ниво В1 по Европейската рамка за владеене на чужд език CECR.

 

  1. Съдържание на курса:

Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Основен минимум по битова лексика (качества на личността, поведение и междуличностни отношения, медии, екология, социално-икономически аспекти на ежедневието, природни катаклизми, история); Основен минимум по военна лексика; Основен минимум по граматика.

 

  1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 

  1. Изисквания към обучаемите:

4.1. Образователен ценз и квалификация:

– образователно-квалификационна степен: не по-ниско от средно образование;

4.2. Ниво на владеене на чужд език: френски език на ниво 1 във ВА или минимум 350 часа от курс по френски език.

 

  1. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 8;

– максимален брой обучаеми – 12.

 

  1. Продължителност на курса: 18 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.