„Специализиран курс по френски език”

  1. Цели на курса:

Специализантите да придобият практически езикови умения и навици за ползване на специализирана литература и общуване на френски език на професионално ниво.

 

  1. Съдържание на курса:

Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните лексикални теми: Военни организации и съюзи, Организация и военна структура на НАТО, Организация и структура на ЕС и ООН, Основни документи и начини за вземане на решение, ОПМ

 

  1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 

  1. Изисквания към обучаемите:

4.1. Образователен ценз и квалификация:

– образователно-квалификационна степен: не по-ниско от средно образование;

4.2. Ниво на владеене на чужд език: френски език на ниво 2-2-2-2 съгласно STANAG 6001.

 

  1. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 8;

– максимален брой обучаеми – 12.

 

  1. Продължителност на курса: 2 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.