„Оперативен авиационен английски език”

  1. Цел на курса:

Офицери от Въоръжените сили на Република България да се подготвят за изпълнение на функционалните си задължения като пилоти и ръководители на въздушното движение в мисии и операции на ООН.

 

  1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: терминология, свързана с конструкцията на самолета и метеорологичните явления; основна фразеология за радио-комуникация използвана, при провеждане на полети при визуални и приборни метеорологични условия.

 

  1. Категория обучаеми: офицери от ВВС.

 

  1. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация: не се изисква.

4.2. Образователен ценз и квалификация:

– образователно-квалификационна степен: не по-ниска от “Бакалавър”.

– квалификация: офицер от ВВС.

4.3. Ниво на владеене на английски език: минимум 60 точки на тест ALCPT или повече от 1+-1+-1+-1+ съгласно STANAG 6001.

4.4. Компютърни умения: ползване на MS Office, мултимедийни системи и интернет.

 

  1. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 8;

– максимален брой обучаеми – 12.

 

  1. Продължителност на курса: 4 учебни седмици по 6 учебни занятия на ден.