“Курс по френски език за поддържане и развитие на 1 ниво“

  1. Цели на курса:

Да поддържа основни знания и умения на военнослужещите и цивилните служители по френски език за успешна реализация в многонационална френскоезична среда, в съгласие с новите задачи на Българската армия на Р. България като член на НАТО.

 

  1. Съдържание на курса:

Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Основен минимум по битова лексика (запознаване, представяне, ежедневие, жилище и адрес, професионален живот, професия, работа, превозни средства, транспорт и комуникации); основен минимум военна лексика; основен минимум по граматика.

 

  1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

 

  1. Изисквания към обучаемите:

4.1. Образователен ценз и квалификация:

– образователно-квалификационна степен: не по-ниско от средно образование;

4.2. Ниво на владеене на френски език: ниво 1-1-1-1, съгласно STANAG 6001.

4.3. Компютърни умения: MicroSoft Office, Интeрнет.

 

  1. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 6;

– максимален брой обучаеми – 12.

 

  1. Продължителност на курса: 6 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.