“Курс по специализиран английски език за щабни офицери в многонационална среда” – дистанционно обучение

  1. Цел на курса.

Да подготви военнослужещите за успешна реализация в многонационална англоезична среда в съответствие със задачите на Българската армия като член на НАТО.

 

  1. Съдържание на курса.

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: развиване и усъвършенстване на уменията за комуникация – устна, писмена; участие в срещи и брифинги; подготовка и провеждане на военен брифинг при следване на определена утвърдена структура.

 

  1. Категория обучаеми: офицери от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 

  1. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.

4.2. Образователен ценз и квалификация – минимум средно образование;

4.3. Ниво на владеене на английски език: минимум 70 т. на тест ALCPT/ минимум 2-2-2-2 съгласно STANAG 6001.

4.4. Компютърни умения: ползване на MS Office, мултимедийни системи и интернет.

 

  1. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 8;

– максимален брой обучаеми – 12.

 

  1. Продължителност на курса: 12 учебни седмици, от които 5 присъствени дни.