Курс „Методика на научните изследвания”

ВАЖНО !!!

Курсът „Методика на научните изследвания” за докторанти във Военна академия „Г. С. Раковски”, поради обявена карантина, ще се проведе от 30.03.2020 г. до 09.04.2020 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от 16.03.2020 г. до 26.03.2020 г. във Военна академия „Г. С. Раковски” ще се проведе курс „Методика на научните изследвания” за докторанти

 

ОСНОВАНИE ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КУРСА:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

  1. Курсът “Методика на научните изследвания” ще започне в 08.35 ч. на 30.03.2020 г.

Сборен пункт в 08.15 ч. – в градинката пред учебния корпус.

  1. Курсът е задължителен за всички докторанти на Военна академия „Г. С. Раковски”.
  2. Курсът може да бъде посетен и от външни за Военна академия докторанти, за които е определена такса от 100 (сто) лева на участник, която се заплаща по банков път в срок до 01.03.2020 г.

Банкова сметка:

БНБ – Централно управление, София, IBAN – BG40 BNBG 9661 3100 1524 01, BIC – BNBGBGSD

  1. Курсът “Методика на научните изследвания” ще завърши с изпит. Той ще бъде проведен на 26.03.2020 г.
  2. На всеки докторант, завършил успешно курса, ще бъде издадено удостоверение и копие на протокола от изпита.
  3. Присъствието на обучаемите е за сметка на полагащия се допълнителен платен отпуск за кандидатстване и обучение във висши училища.
  4. Финансовите разходи за времето на обучението (пътни, дневни, квартирни) са за сметка на обучаемите.
  5. Участниците в курса, които не са зачислени за обучение в докторантура в Академията, да носят задължително копие на дипломата си за образователно-квалификационна степен “магистър” с оригинал за сверка.

За връзка:

Ръководител на научна секция „Развитие на академичния състав и докторанти” – доцент доктор Максим Карев, тел. 02/92 26 675;

Главни експерти в научна секция „Развитие на академичния състав и докторанти” – тел. 02/92 26 512.