„Английски език – III ниво”

  1. Цели на курса:

Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие с новите задачи на Българската армия като член на НАТО, както и за постигане на минимум 90 точки на тест ALCPT или 3-3-3-3 съгласно STANAG 6001.

 

  1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: приблизително 5,000 думи; обща военна терминология; сложни граматични структури и времена.

 

  1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 

  1. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.

4.2. Образователен ценз и квалификация: минимум средно образование.

4.3. Ниво на владеене на английски език – минимум 80 т. на тест ALCPT / минимум 2-2-2-2 съгласно STANAG 6001.

4.4. Компютърни умения – MS Officе, мултимедийни системи и интернет.

 

  1. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 8

– максимален брой обучаеми – 12

 

6. Продължителност на курса: 16 учебни седмици  по 6 часа учебни занятия на ден.