„Английски език – ІІ ниво“

  1. Цели на курса:

Да подготвя военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в англоезична среда в съгласие със задачите на Българската армия като член на НАТО, както и за покриване на минимум 80 точки на тест ALCPT или 2-2-2-2 съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001.

 

  1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: обща битова лексика (лични и семейни новини, въпроси от личен и обществен интерес, професионални задължения и проблеми, предаване на настоящи, минали и бъдещи действия и събития); обща военна лексика; сложни граматични единици.

 

  1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 

  1. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.

4.2. Образователен ценз и квалификация: минимум средно образование.

4.3. Ниво на владеене на английски език – минимум 60 т. на тест ALCPT / минимум 1-1-1-1 съгласно STANAG 6001.

4.4. Компютърни умения – MS Office, мултимедийни системи и интернет.

 

  1. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 8;

– максимален брой обучаеми – 12.

 

  1. Продължителност на курса: 16 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.