„Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 1”

  1. Цели на курса:

Да подготвя военнослужещите и цивилните служители на Въоръжените сили на РБ за успешна реализация в англоезична среда съобразно новите задачи и предизвикателства пред БА, да улесни участието им в последващи езикови квалификационни курсове и постигането на минимум 60 точки на тест ALCPT или ниво 1-1-1-1 съгласно STANAG 6001 и да ги подгови за участие в курс „Английски език – ІІ ниво”.

 

  1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: над 4,000 думи речников запас; основни граматически структури и времена; развиване на умения за водене на разговор на теми от ежедневието; задаване и отговаряне на елементарни въпроси; изразяване на съгласие и несъгласие; придобиване на умения за цялостно разбиране на текст при четене, разбиране при слушане на кратки разговори в неофициален контекст на ежедневни и добре познати ситуации и основните свързващи думи; развиване на умения за писмено общуване чрез лични бележки, кратки писма, кратки описания и разкази.

 

  1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 

  1. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация: не се изисква.

4.2. Образователен ценз и квалификация: минимум средно образование.

4.3. Ниво на владеене на чужд език – минимум 45 точки на тест ALCPT.

4.4. Компютърни умения: ползване на MS Office, мултимедийни системи и интернет.

 

  1. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 8;

– максимален брой обучаеми – 12.

 

  1. Продължителност на курса: 4 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.