„Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 3”

  1. Цели на курса:

Да подготвя военнослужещи и цивилни служители от БА и МО за успешна реализация в англоезична среда в съгласие с новите задачи като член на НАТО и да улесни постигането на минимум 90 точки на тест ALCPT или ниво 3-3-3-3 съгласно STANAG 6001.

 

  1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: приблизително 6,000 думи; граматика и фразеология за напреднали; умения за добро разбиране при четене на автентични текстове както на обща, така и на професионална тематика; слушане с разбиране на разговорна и професионална реч на ежедневни, социални и професионални и абстрактни теми; умения за водене на официална и неофициална кореспонденция, както и умения за писмено изразяване на мнение по абстрактни теми; ефективно общуване при разнообразни комуникативни ситуации, както и умения за разясняване и мотивиране на взети решения.

 

  1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 

  1. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.

4.2. Образователен ценз и квалификация – минимум средно образование.

4.3. Ниво на владеене на чужд език – минимум 85 точки на тест ALCPT / повече от 2-2-2-2 съгласно STANAG 6001.

4.4. Компютърни умения – MS Office, ползване на мултимедийните системи и интернет.

 

  1. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 8;

– максимален брой обучаеми – 12.

 

  1. Продължителност на курса: 4 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.