„Английски език за щабни офицери в многонационални операции (ESSO)“

  1. Цел на курса:

Да подготви офицери от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за успешна реализация в английскоговоряща среда, в съответствие с техните нови задължения и предизвикателства, като участници в многонационални операции.

 

  1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: Терминология, свързана с упражняване на функционалните задължения при заемане на национални и международни длъжности в щабовете на НАТО; Запознаване и усвояване на военни термини, съкращения и изрази използвани във военната документация; Усвояване на специфични граматични структури типични за военната терминология и документация; Разработване и изнасяне на военни брифинги.

 

  1. Категория обучаеми: старши офицери от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

 

  1. Изисквания към обучаемите:

4.1. Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква.

4.2. Образователен ценз и квалификация:

– За военнослужещи: старши офицери – от майор нагоре;

4.3. Ниво на владеене на чужд език: ALCPT 75 точки или 2-2-2-2 по STANAG 6001.

4.4. Компютърни умения: MS Office, ползване на мултимедийните системи и интернет.

 

  1. Брой на обучаемите в курса:

– минимален брой обучаеми – 8;

– максимален брой обучаеми – 12.

 

  1. Продължителност на курса: 4 учебни седмици по 6 учебни занятия на ден.