НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„СПОДЕЛЕНА УСТОЙЧИВОСТ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“

30-31 октомври 2023
София

До 10 окстомври 2023 г. ще бъде публикувана програмата по панели.

Ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ Ви кани да участвате присъствено и/или онлайн чрез платформата Microsoft Teams в годишната научна конференция с международно участие на най-старото военно висше училище, посветена на 110-годишнината от неговото основаване.

Тема: „Споделена устойчивост на Югоизточна Европа“

Време на провеждане: 30-31.10.2023

Цел на научната конференция: да предостави възможности за обсъждане на научните достижения в областта на националната и коалиционната сигурност, отбраната и военното дело, обмен на мнения и споделяне на натрупания научноизследователски и практически опит, развитие на академичния състав, както и насърчаване на международното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник с доклади, посветен на годишнината.

ПАНЕЛИ

1. Военно-политически предизвикателства за споделената устойчивост на Югоизточна Европа“ (Military-Political Challenges for Shared Resilience of the Sought Eastern Europe)
2. Военна и гражданска устойчивост – връзки и зависимости
3. Отбрана и сигурност

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ

УЧАСТИЕ

Обемът на всеки доклад да не е повече от 15 страници А4 (30 реда по 60 знака на ред). Те трябва да са на електронен носител във формат Word 97-2003 и дублирани на PDF.

На български и английски език се изписват:

Заглавието (с главни букви) на доклада, академичната длъжност, научната степен и имената на авторите (Center, Bold, Font Size 12 pt), празен ред, кратко резюме до 5 реда и до 10 ключови думи (Times New Roman, Italic, Font Size 10 pt), празен ред.

Основен текст на доклада (Times New Roman 12 pt/1,5 lines). Оформлението на страниците да бъде: отляво и вдясно по 2,5 см, горе и долу по 2,5 см.

Илюстративният материал (снимки, схеми и др.) да бъде с висока резолюция (над 500 kb) и освен в WORD файл, да се изпраща и отделно в JPEG или TIF формат.

В края на доклада да има информация за контакт с автора (организация, телефон, електронна поща), както и подписано уверение, че не съдържа класифицирана информация.

Фигурите и таблиците да са разположени близо до първото им споменаване. Математическите формули да са номерирани в десния край на печатното поле с арабски цифри в кръгли скоби.

Библиографското цитиране на използваните източници да е с индекси (арабски цифри) в текста, а описанието им да е в края на статията (Endnotes) според изискванията на БДС ISO 690:2011 и Официалния правописен речник на българския език (БАН, 2012 г.). В страницата на конференцията може да се изтегли оформен шаблон за доклад.

ДОКЛАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В СБОРНИКА ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА ПРЕДСТАВЕНИ.

(Примерно оформление на докладите може да видите тук.).

ТАКСИ

  1. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство), е два
  2. Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им
  3. Крайният срок за изпращане на докладите за участие в научната конференция е 30 септември 2023 г.
  4. Таксата за участие в научната конференция за външни участници е 50 лв. с ДДС. Съавторите на докладите плащат такса в пълен размер. За военнослужещи и служители на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите, подчинени на министъра на отбраната, участието в научната конференцията е безплатно.
  5. Таксата за участие в научната конференция за външни участници с два доклада е 80 лв. с ДДС.
  6. Таксата за участие в научната конференция за обучаеми е 30 лв. с ДДС.
  7. Таксата за участие без доклад в научната конференция за външни участници е 30 лв. с ДДС.
  8. Таксите се превеждат на банковата сметка на Военна академия „Г. С. Раковски” до 14 март 2022 г.:

Бенефициент: Военна академия „Г. С. Раковски”
Адрес на бенефициента: София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Банка на бенефициента: БНБ
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG40BNBG96613100152401

ВАРИАНТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
Полковник доцент д-р Димитър Ташков
Членове:
Полковник професор д-р Георги Димов
Полковник професор д-р Емил Енев
Професор д.н. Митко Стойков
Полковник доцент д-р Петко Димов
Подполковник Веселка Методиева
Технически секретари:
Подполковник гл. ас. д-р Петрана Кокудева 02/92 26526
Подполковник гл. ас. д-р Калин Ранчев 02/92 26665
Подполковник гл. ас. д-р Илиян Сотиров 02/92 26615
Майор ас. Кристина Крумова 02/92 26660
Ас. д-р Атанаска Попова 02/92 26675
Ас. Мария Неновска 02/92 26512

Контакти с организационния комитет:
София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
Телефони за справки:
02/92 26665
02/92 26550
02/92 26526
e-mail: ncva2023@rndc.bg

С ПОДКРЕПАТА НА