logo

ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ВОЙНАТА В УКРАЙНА И ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“

4-6 април 2023
София

ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
РУМЕН РАДЕВ

Ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ Ви кани да участвате присъствено и/или онлайн чрез платформата Microsoft Teams в годишната научна конференция с международно участие на най-старото военно висше училище, посветена на 110-годишнината от неговото основаване.

Тема: „Войната в Украйна и Черноморския регион“

Време на провеждане: 4-6.04.2023

Цел на научната конференция: да предостави възможности за обсъждане на научните достижения в областта на националната и коалиционната сигурност, отбраната и военното дело, обмен на мнения и споделяне на натрупания научноизследователски и практически опит, развитие на академичния състав, както и насърчаване на международното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник с доклади, посветен на годишнината.

ТЕМАТИЧНИ КРЪГОВЕ

  1. Сигурността и общественото развитие – баланс на амбиции и възможности
  2. Новите войни и развитието на военното изкуство – теории, тенденции
  3. Трансформация, превъоръжаване, способности
  4. Социални, стопански, правни и хуманитарни науки
  5. Природни и технически науки, математика и информатика

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Обемът на всеки доклад да не е повече от 15 страници А4 (30 реда по 60 знака на ред). Те трябва да са на електронен носител във формат Word 97-2003 и дублирани на PDF.

На български и английски език се изписват:

Заглавието (с главни букви) на доклада, академичната длъжност, научната степен и имената на авторите (Center, Bold, Font Size 12 pt), празен ред, кратко резюме до 5 реда и до 10 ключови думи (Times New Roman, Italic, Font Size 10 pt), празен ред.

Основен текст на доклада (Times New Roman 12 pt/1,5 lines). Оформлението на страниците да бъде: отляво и вдясно по 2,5 см, горе и долу по 2,5 см.

Илюстративният материал (снимки, схеми и др.) да бъде с висока резолюция (над 500 kb) и освен в WORD файл, да се изпраща и отделно в JPEG или TIF формат.

В края на доклада да има информация за контакт с автора (организация, телефон, електронна поща), както и подписано уверение, че не съдържа класифицирана информация.

Фигурите и таблиците да са разположени близо до първото им споменаване. Математическите формули да са номерирани в десния край на печатното поле с арабски цифри в кръгли скоби.

Библиографското цитиране на използваните източници да е с индекси (арабски цифри) в текста, а описанието им да е в края на статията (Endnotes) според изискванията на БДС ISO 690:2011 и Официалния правописен речник на българския език (БАН, 2012 г.). В страницата на конференцията може да се изтегли оформен шаблон за доклад.

ДОКЛАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В СБОРНИКА ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА ПРЕДСТАВЕНИ.

(Примерно оформление на докладите може да видите тук.).

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

  1. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство), е два
  2. Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им
  3. Крайният срок за изпращане на докладите за участие в научната конференция е 14 март 2022 г. на имейл: 110godini@rndc.bg
  4. Таксата за участие в научната конференция за външни участници е 50 лв. с ДДС. Съавторите на докладите плащат такса в пълен размер. За военнослужещи и служители на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите, подчинени на министъра на отбраната, участието в научната конференцията е безплатно.
  5. Таксите се превеждат на банковата сметка на Военна академия „Г. С. Раковски” до 14 март 2022 г.:

Бенефициент: Военна академия „Г. С. Раковски”
Адрес на бенефициента: София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Банка на бенефициента: БНБ
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG40BNBG96613100152401

ВАРИАНТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
Полковник доцент д-р Димитър Ташков
Членове:
Полковник професор д-р Георги Димов
Полковник професор д-р Емил Енев
Професор д.н. Митко Стойков
Полковник доцент д-р Петко Димов
Полковник д-р Ивайло Игнатов
Подполковник Веселка Методиева
Подполковник Веселин Найденов
Ц. сл. Тони Хаджиева
Технически сътрудници:
Ц. сл. ас. д-р Атанаска Попова 02/92 26675
Ц. сл. ас. Мария Неновска 02/92 26512
Ц. сл. Евгения Нанева 02/92 26512
Ц. сл. Станислав Георгиев
Майор Ваклин Кирилов

Контакти с организационния комитет:
София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
Телефони за справки:
02/92 26665
02/92 26550
02/92 26526
e-mail: 110godini@rndc.bg