Conference 2022

ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„110 ГОДИНИ ТРАДИЦИЯ, КАЧЕСТВО, ПРЕСТИЖ“

12-13 април 2022
София

Поради изтичане на крайния срок регистрацията за конференцията приключи.
На 21 март 2022 г. ще бъде публикувана програмата по тематични кръгове.

ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И ВЪРХОВЕН ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
РУМЕН РАДЕВ

Ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ Ви кани да участвате присъствено и/или онлайн чрез платформата Microsoft Teams в годишната научна конференция с международно участие на най-старото военно висше училище, посветена на 110-годишнината от неговото основаване.

Тема: „110 години традиция, качество, престиж“

Време на провеждане: 12-13.04.2022

Цел на научната конференция: да предостави възможности за обсъждане на научните достижения в областта на националната и коалиционната сигурност, отбраната и военното дело, обмен на мнения и споделяне на натрупания научноизследователски и практически опит, развитие на академичния състав, както и насърчаване на международното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник с доклади, посветен на годишнината.

ТЕМАТИЧНИ КРЪГОВЕ

1. Сигурността и общественото развитие – баланс на амбиции и възможности
2. Новите войни и развитието на военното изкуство – теории, тенденции
3. Трансформация, превъоръжаване, способности
4. Социални, стопански, правни и хуманитарни науки
5. Природни и технически науки, математика и информатика

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Обемът на всеки доклад да не е повече от 15 страници А4 (30 реда по 60 знака на ред). Те трябва да са на електронен носител във формат Word 97-2003 и дублирани на PDF.

На български и английски език се изписват:

Заглавието (с главни букви) на доклада, академичната длъжност, научната степен и имената на авторите (Center, Bold, Font Size 12 pt), празен ред, кратко резюме до 5 реда и до 10 ключови думи (Times New Roman, Italic, Font Size 10 pt), празен ред.

Основен текст на доклада (Times New Roman 12 pt/1,5 lines). Оформлението на страниците да бъде: отляво и вдясно по 2,5 см, горе и долу по 2,5 см.

Илюстративният материал (снимки, схеми и др.) да бъде с висока резолюция (над 500 kb) и освен в WORD файл, да се изпраща и отделно в JPEG или TIF формат.

В края на доклада да има информация за контакт с автора (организация, телефон, електронна поща), както и подписано уверение, че не съдържа класифицирана информация.

Фигурите и таблиците да са разположени близо до първото им споменаване. Математическите формули да са номерирани в десния край на печатното поле с арабски цифри в кръгли скоби.

Библиографското цитиране на използваните източници да е с индекси (арабски цифри) в текста, а описанието им да е в края на статията (Endnotes) според изискванията на БДС ISO 690:2011 и Официалния правописен речник на българския език (БАН, 2012 г.). В страницата на конференцията може да се изтегли оформен шаблон за доклад.

ДОКЛАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В СБОРНИКА ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА ПРЕДСТАВЕНИ.

(Примерно оформление на докладите може да видите тук.).

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

  1. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство), е два
  2. Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им
  3. Крайният срок за изпращане на докладите за участие в научната конференция е 14 март 2022 г. на имейл: 110godini@rndc.bg
  4. Таксата за участие в научната конференция за външни участници е 50 лв. с ДДС. Съавторите на докладите плащат такса в пълен размер. За военнослужещи и служители на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите, подчинени на министъра на отбраната, участието в научната конференцията е безплатно.
  5. Таксите се превеждат на банковата сметка на Военна академия „Г. С. Раковски” до 14 март 2022 г.:

Бенефициент: Военна академия „Г. С. Раковски”
Адрес на бенефициента: София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Банка на бенефициента: БНБ
BIC: BNBGBGSD
IBAN: BG40BNBG96613100152401

ВАРИАНТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
Полковник доцент д-р Димитър Ташков
Членове:
Полковник професор д-р Георги Димов
Полковник професор д-р Емил Енев
Професор д.н. Митко Стойков
Полковник доцент д-р Петко Димов
Подполковник Веселка Методиева
Технически секретари:
Подполковник гл. ас. д-р Петрана Кокудева 02/92 26526
Подполковник гл. ас. д-р Калин Ранчев 02/92 26665
Подполковник гл. ас. д-р Илиян Сотиров 02/92 26615
Майор ас. Кристина Крумова 02/92 26660
Ас. д-р Атанаска Попова 02/92 26675
Ас. Мария Неновска 02/92 26512

Контакти с организационния комитет:
София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
Телефони за справки:
02/92 26665
02/92 26550
02/92 26526
e-mail: 110godini@rndc.bg

С ПОДКРЕПАТА НА

KAEVICHYUNDAI
LMBAIAbvvs