Цели и задачи

Цели на Военна академия „Г. С. Раковски“

 • Затвърждаване ролята на Военна академия „Г. С. Раковски” като единствена национална институция за висше образование, квалификация и научноприложни изследвания в областите на военния аспект на националната сигурност, стратегическото ръководство на отбраната и оперативното командване на въоръжените сили;
 • Привеждане на пакета от знания и умения, предоставяни на обучаемите в Академията, към най-високите национални и международни стандарти и осигуряване на сравнимост с този на военните колежи в държавите от НАТО и Европейския съюз, чрез система за поддържане качеството на обучението, осигуряваща съвременно развитие на академичния състав и удовлетворяване на изискванията на обучаемите;
 • Превръщане на академичния състав в една от основните среди за експертна поддръжка на политиката за национална сигурност, отбранителната и военната политика на страната;
 • Създаване на нова информационна среда на обучението и научните изследвания;
 • Поддържане на способности за обучение през цялата професионална кариера;
 • Перспективно развитие на територията и инфраструктурата на Военна академия, отговарящо на ролята й в създаването на стратегически лидери.

Задачи на Военна академия „Г. С. Раковски“

 1. Да провежда обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен „магистър” по специалности от акредитираните професионални направления „Национална сигурност” и „Военно дело” и за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по акредитирани научни специалности;
 2. Да подготвя настоящите и бъдещите национални стратегически лидери за ръководство на националната сигурност, отбраната на страната и въоръжените сили в съответствие с достойните национални традиции, съвременните световни тенденции и стандартите на Европейския съюз и НАТО;
 3. Да подготвя офицери за оперативните звена за командване и управление, способни да реализират възможностите на въоръжените сили в съвременните и бъдещите съвместни и многонационални операции;
 4. Да извършва научни и приложни изследвания и да участва в разработването на концепции, стратегии и доктрини по въпроси на сигурността, отбраната и военното дело;
 5. Да организира провеждането на процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности;
 6. Да осъществява публикации и разпространява информация по въпроси на националната сигурност, отбраната и развитието на Въоръжените сили на Република България и да допринася за повишаване информираността и разбирането на обществото и политическите сили по тези въпроси;
 7. Да организира публични и професионални форуми за дискусии по проблеми на сигурността, отбраната, въоръжените сили и свързаните с тях международни, обществени и политически процеси;
 8. Да допринася за развитието на гражданско-военните отношения и да укрепва връзките на въоръжените сили с национални обществени и академични среди, да развива партньорство с органите и организациите от системата на националната сигурност;
 9. Да участва в международното академично сътрудничество в интерес на развитието на военното образование, чрез дейността си като представител на Република България в Конференцията на началниците на военни академии в държавите от НАТО и в Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността и отбраната;
 10. Да извършва издателска, културна, спортна и други дейности в съответствие с образователните си и научноизследователските си програми.