Публична защита на дисертационен труд на Богданка Кънчева ЛАЗАРОВА

Публична защита на дисертационен труд на тема „Социалните мрежи в Интернет и националната сигурност на Република България” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от Богданка Кънчева ЛАЗАРОВА, докторант в самостоятелна форма на обучениекъмнаучна секция “Стратегически и социални изследвания” към институт “Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия „Г.С.Раковски“.

Научен ръководител: Доцент доктор Захарин Страхилов МАРКОВ

Председател на научното жури: Доцент доктор Захарин Страхилов МАРКОВ

Дата: 14.01.2015 г., Място: Академична зала № 2 на Военна академия “Г. С. Раковски”

Начало: 14,00 ч.

АВТОРЕФЕРАТ: Богданка Кънчева Лазарова

РЕЦЕНЗИИ:

Капитан I ранг професор д.с.н. Янцислав Вълчев ЯНАКИЕВ
Професор д.и.н. Валентин Кръстев СТАНКОВ

СТАНОВИЩА:

Професор доктор Ненко Георгиев ДОЙКОВ
Професор доктор Владко Мичов ИВАНОВ
Доцент доктор Захарин Стахилов МАРКОВ

14.12.2014 г.
гр. София