Специалност „Сигурност и отбрана”

Кратко описание на специалността

Обучението по специалността „Сигурност и отбрана” цели предоставяне на основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление „Национална сигурност” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”. Това обучение е насочено към оптимално хармонизиране подготовката на випускника с цел получаване на знания, умения и базова компетентност, в направленията на националната сигурност, отбраната и придобиване на знания за дейността на международните, държавните, гражданските, политическите, и други структури и системи, участващи в системата за национална сигурност и отбрана.

Випускникът от специалността „Сигурност и отбрана” се готви интелектуално, нравствено, физически и професионално, като гражданин и специалист по въпросите на сигурността и отбраната. В резултат на цялостната му подготовка в академията, випускникът се формира като личност:

 • с експертни знания като организатор и експерт в държавните, местните и ведомствени структури на органите по сигурността и отбраната, както и в международните и съюзните организации за колективна сигурност;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и местната власт, отбраната, както и колективната сигурност;
 • с висока обща култура и комуникативни способности и за работа в разнородна и многонационална среда.

Завършилите специалността „Сигурност и отбрана” получават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и професионална квалификация „Експерт по сигурност и отбрана“.

Цели на програмата

В резултат на преминатото обучение, придобити знания и умения випускниците ще притежават следните компетентности:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности в сферата на сигурността и отбраната, включително на екипи и ресурси;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност.

Компетентности за учене:

 • последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация чрез продължаване на обучението в следваща образователно-квалификационна степен „магистър“ или в курсове за следдипломна квалификация в професионално направление „национална сигурност“ и „военно дело“.

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения, както пред специалисти в сектор „сигурност и отбрана“, така и пред неспециалисти;
 • изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявяват широк личен мироглед и показват разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общуват на английски език и още един от най-разпространените европейски езици.

Професионални компетентности:

 • събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни от областта на сигурността и отбраната с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявяват способност да анализират информация в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използват нови стратегически подходи;
 • формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.

Форми и срок на обучение

Обучението по специалността се осъществява в редовна форма (4 години – 8 семестъра) и задочна (5 години – 10 семестъра).

Перспективи за реализация

След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще може да се реализира в структурите по сигурността и отбраната на страната, в съюзни и международни организации, държавната администрация, местната власт, дружества ангажирани в сектор сигурност и отбрана, както и неправителствени организации.

dipliana-bakalavar-sigurnost-i-otbrana-2024-2025
beenhere

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544
Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Галин Иванов
телефон (02) 92 26 533