Специалност „Киберсигурност“

Кратко описание на специалността

Обучението по специалността „Киберсигурност” е продиктувано от нарастващите изисквания за формиране на експертиза, позволяваща адекватен отговор и ефективно противодействие на заплахите в киберпространството. Предназначено е за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионалното направление “Национална сигурност” на област на висше образование “Сигурност и отбрана”. Това обучение е насочено към получаване на специализирани теоретични знания и практически умения в сферата на националната сигурност и отбраната от една страна, сферата киберсигурността и в сферата на комуникационните и информационните системи, мрежи и технологии и тяхната защита, от друга.

Випускникът от специалността „Киберсигурност” се готви интелектуално, нравствено, физически и професионално, като гражданин и специалист по въпросите на киберсигурността, защитата на комуникационните и информационни системи и мрежи и сигурността на информацията. В резултат на цялостната му подготовка в академията, випускникът се формира като личност:

  • с експертни знания за характера и същността на системите за информационна сигурност, защитата на информацията и защитата на комуникационните и информационни системи (КИС);
  • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със организацията, планирането и изграждането на системи за киберзащита;
  • с висока обща култура и комуникативни способности и за работа в разнородна и многонационална среда.

Завършилите специалността „Киберсигурност“ получават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и професионална квалификация „Експерт по киберсигурност“.

Цели на програмата

В резултат на преминатото обучение, придобити знания и умения випускниците ще притежават следните компетентности:

  • самостоятелност и отговорност при участие в екипи за организация и управление на системи за киберсигурност;
  • способности за оперативно взаимодействие, творчество и новаторски подходи при управление на проекти, свързани със системите за киберсигурност в областите на националната сигурност и комуникационните и информационните системи и технологии;
  • да инициират и да участват активно в дейности по изграждане, организация и управление на системи за киберсигурност;
  • да събират, обработват и интегрират специализирана информация и широк спектър от знания и източници на информация, които подпомагат решаването на проблеми в сферите на киберсигурността, националната и международната сигурност;

да представят ясно и достатъчно аргументирано свои собствени идеи и схващания, да формулират проблеми и да предлагат целесъобразни решения в областта на киберсигурността, комуникационни и информационни системи и технологии пред различна аудитория.

Форми и срок на обучение

Обучението по специалността се осъществява в задочна форма (4 години – 8 семестъра).

Перспективи за реализация

След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще може да се реализира в сферата и структурите имащи отношение с Националната и корпоративна сигурност и по-конкретно в областта на киберсигурността, защитата на комуникационните и информационни системи и мрежи и сигурността на информацията.