rndc

By

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КУРСА: чл. 14, ал. 1, т. 2. от Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България;чл. 48 от Правилника за развитие на академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски”;заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” № СИ29-РД03-34/05.02.2021 г. за организиране на...
Read More
Ваксинирането срещу COVID-19 се извърши във Военномедицинска академия днес!
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини „Основи на управлението на войските”, „Тактика-II част (ВВС)”, „Защита на суверенитета над...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ за извършване на научноизследователска дейност – един.Двумесечният срок за...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Военна стратегия”, „Политика и стратегия за сигурност и отбрана”, „Структури в сектора за сигурност и отбрана”, „Концепции, стратегии и...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на научноизследователска дейност – един.Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните дисциплини „Кръгова икономика в секторите индустрия и енергетика”, „Техники и процедури в сигурността на индустриалните обекти”, „Енергетика и климат”,...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на научноизследователска дейност и преподаване в учебна дисциплина „Информационна сигурност“ и курсовете „Оптимизация на сайтове за търсещи машини“ и „Анализ на...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на научноизследователска дейност – един.Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник”...
Read More
1 2 3 4 68