rndc

 • English Native Speakers as Guest Lecturers in English Language Classes at Rakovski National Defence College

  English Native Speakers as Guest Lecturers in English Language Classes at Rakovski National Defence College

  The new year 2024 began with an interesting record for the English language training at Rakovski National Defence College: a total of 54 trainees from the Ministry of Defense and various structures directly subordinate to the Minister of Defense and The Bulgarian army are trained in five English language qualification courses, not only by the…

 • Приключи първата серия часове по английски език с британски военнослужещи

  Приключи първата серия часове по английски език с британски военнослужещи

  След двуседмично преподаване в часовете по английски език, ст. лейт. Хари Пит и лейт. Оливър Роджърс-Джоунс от Кралските военновъздушни сили на Обединеното кралство си направиха последни снимки със специализантите от курсовете „Английски език  – I ниво“, „Английски език  – II ниво“, „Английски език  – III ниво“ и двете групи „Английски език за поддържане и развитие на езиковите умения – II ниво“, както и с екипа от преподаватели от катедра „Езиково…

 • Система за разузнаване

  Система за разузнаване

  Описание Непрекъснато променящата се обстановка по отношение на средата за сигурност в глобален и регионален мащаб, предполага придобиването и анализирането на все по-голямо количество информация, отнасяща се до потенциални заплахи, произтичащи от различни фактори и породени в някои случаи от трудно установими на пръв поглед причини и взаимни връзки. За намаляване на тяхното влияние върху…

 • Поддръжка от страна домакин при приемане, разполагане и последващо придвижване на съюзни сили

  Поддръжка от страна домакин при приемане, разполагане и последващо придвижване на съюзни сили

  Описание Поддръжката от Република България, като страна домакин, при приемането, разполагането и последващото придвижване на съюзни сили на територията на държавата е едно от основните предизвикателства пред националното политическо и военно ръководство за постигане на защита на суверенитета, сигурността, независимостта и териториална цялост на Република България в условия на военнополитически кризи и военни конфликти. Настоящата…

 • Основи на военното дело

  Основи на военното дело

  Описание Настоящият труд е предназначен за подготовката на студентите от специалност „Психология в сигурността и отбраната“ от професионално направление „Национална сигурност и отбрана“, от професионално направление „Психология“, редовна (задочна и дистанционна) форма на обучение по дисциплината „Основи на военното дело“. В нея са разгледани теорията и практиката на използването на формированията от видовете въоръжени сили…

 • Военнополитическа история на България

  Военнополитическа история на България

  Описание Войната представлява организиран насилствен конфликт между политически образувания – държави, правителства, общности или военизирани групи, който се характеризира с изключителна агресия, сътресения в обществото и приспособяването към него, както и с висока смъртност. Целите на войната се различават в съответствие с ролите на групите в конфликта – тези на офанзивната война обикновено се заключават…

 • Участие на формирования от Сухопътни войски в стабилизиращи операции

  Участие на формирования от Сухопътни войски в стабилизиращи операции

  Описание Учебното пособие „Участие на формирования от Сухопътни войски в стабилизиращи операции“ е одобрено на заседание на Съвета на факултет „Командно-щабен“ с Протокол № 1/20.09.2022 г. Пособието е предназначено за осигуряване на учебния процес и подготовката на обучаеми по дисциплини „Използване на формированията в операции по поддържане на мира и противодействие на тероризма“, „Използване на…

 • Методическо ръководство за оценка качеството на обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“

  Методическо ръководство за оценка качеството на обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“

  Описание Настоящото методическо ръководство предлага на читателската аудитория социологически инструменти, създадени и апробирани във Военна академия „Г. С. Раковски“, които в своя оригинален формат или с определени модификации могат да се прилагат за оценка на качеството на обучение във военен или по-широк академичен контекст на висшето образование. Първа, втора, трета и четвърта глава са разработени…

 • Адаптация на системата на международни отношения при криза

  Адаптация на системата на международни отношения при криза

  Описание Монографията е предназначена както за специалисти в областта на международните отношения, така и за широката публика. Поддържаните и защитени тези имат за цел да обогатят теоретично и приложно съществуващи теории по международните отношения. Трудът може да бъде ползван от студенти и преподаватели, както и да стане основа на самостоятелен предмет или да допълва учебната…