rndc

By

Уважаеми кандидат-студенти, До четвъртък, 30 септември, продължава приемът за платена форма на обучение! Необходими документи при записване за ОКС „бакалавър“: 1. Лична карта 2. Копие и оригинал на диплома за завършено средно образование 3. Снимки, формат 3,5 x 4,5 см – 3 броя 4. Медицинско свидетелство за постъпване във висше училище 5. Удостоверение от областния...
Read More
Удостоверенията на успешно завършилите двуседмичен курс „Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси“ бяха връчени преди часове от подп. д-р Николай Недялков. В него взеха участие 13 специализанти – офицери и цивилни служители от формирования. на Българската армия и представители от структурите на Централното военно окръжие. Преподавателите бяха от Военна академия „Г. С. Раковски“ и гост-лектори...
Read More
Били са времена, когато „замъкът на хълма“ и околностите му са изглеждали така – няколко десетилетия…
Read More
Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност в областта на енергетиката беше подписано днес между началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов,  и изпълнителния директор на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) г-н Валентин Николов. Страните се договориха да насърчават и създават условия за развитие на съвместни активности и проекти в областта...
Read More
Патриархът на българската литература си отива от този свят на 22 септември 1921 година.
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент“ за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ за извършване на научноизследователска дейност.Изборът ще се състои на 21.10.2021 г. от 14:00 часа в академична зала...
Read More
1 2 3 108