Борислав Калчовски

By

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИСЪСТВЕНИТЕ ПЕРИОДИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, ОКС „БАКАЛАВЪР“ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА ВЪВ ФОРМАТ PDF ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИСЪСТВЕНИТЕ ПЕРИОДИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПН „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И ПН „ПСИХОЛОГИЯ“ НА ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“, ОКС „МАГИСТЪР“ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА ВЪВ ФОРМАТ PDF...
Read More
Приемане на офицери за слушатели по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ Чл. 5. До конкурсен изпит за слушатели по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ в професионално направление „Военно дело“ по чл. 3, ал. 3, т. 1, буква „а“ се допускат офицери, които отговарят на следните...
Read More
Кратко описание на специалността: Магистърската специалност предоставя възможност за интердисциплинарна подготовка на специалисти по въпросите на сигурността и отбраната, националната и международната сигурност и гражданско-военните отношения. Обучаемите придобиват задълбочени и систематизирани знания за новите характеристики и предизвикателства пред сигурността в постмодерната епоха, проблемите и перспективите пред европейския интеграционен процес и общата политика за сигурност и...
Read More
(съвместна бакалавърска програма с Русенски университет „А. Кънчев”) Специалността развива компетенции, приложими за аналитична дейност и вземане на решения с оглед на външни рискове за евро-атлантическата сигурност; комуникационна и координационна дейност относно установяване и поддържане на отношения с международни партньори по проблеми на сигурността. Студентите осмислят сложната взаимозависимост между свобода и сигурност; дилемата за сигурността...
Read More
Основната цел на обучението по магистърска специалност „Киберсигурност“ е чрез изучаване, изследване и реализация на актуални и съответстващи индивидуални решения за киберсигурност, потребителите, в лицето на обществени и частни организации, да могат своевременно да се информират, предупреждават и защитават, като по такъв начин да отговарят адекватно на заплахите за сигурността в киберпространството. Обучението се провежда...
Read More
Обучението по специалността „Енергийна сигурност и управление на околната среда” се провежда с цел предоставяне на широко профилна и интердисциплинарна подготовка в сферата на енергийните и екологични аспекти на сигурността на специалисти, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности извън областта на висше образование „Сигурност и отбрана”. Специалността „Енергийна сигурност и...
Read More
Магистърската програма „Психология в сигурността и отбраната“ е нова за Военната академия. Тя е акредитирана от НАОА с протокол №8 от 22.05.2017 г. Магистърската програма е разработена с цел подготовка на специалисти, притежаващи висше образование (образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по психология или друга специалност) чрез усвояване на знания и развиване на умения и компетентности,...
Read More
Създаването на специалност “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” е породено от обективно нарастващите изисквания за формиране на експертиза, позволяваща адекватен отговор на съвременните заплахи и ефективно противодействие на тероризма. Целта на програмата е запълване на липсата от обучение конкретно насочено към изграждане на знания и умения покриващи интердисциплинарния характер в същността на радикализацията...
Read More