ИПИО

 • Публична защита на Петър Димитров Атанасов

  Публична защита на Петър Димитров Атанасов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Концептуализация на процеса на радикализация сред етническите и религиозни групи“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Петър Димитров Атанасов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Калин Веселинов Градев Дата: 10.01.2024 г.

 • Публична защита на Валери Димитров Николов

  Публична защита на Валери Димитров Николов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Българската общност в Република Молдова и националната сигурност на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от асистент Валери Димитров Николов. Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров ПанчевДата: 06.12.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат…

 • Защита на дисертационен труд на подполковник Николай Александров Радославов

  Защита на дисертационен труд на подполковник Николай Александров Радославов

  Защита на дисертационен труд на тема „Възможности за усъвършенстване логистичното осигуряване на силите за специални операции“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от подполковник Николай Александров Радославов.Материалите по защитата на дисертационния труд се намират в Регистратурата за класифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“.Председател на научното жури: полковник доцент доктор…

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ

  Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 20.12.2023 г.За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в служба „Документално осигуряване“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса…

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на преподавателска и научноизследователска дейност за нуждите на научна секция ,,Военноисторически изследвания“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ – 1 (едно)…

 • Публична защита на подполковник Добромир Господинов Дамаков

  Публична защита на подполковник Добромир Господинов Дамаков

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Изследване на способностите на формирования от Българската армия за защита на обекти от критичната инфраструктура“ по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“, разработен от подполковник Добромир Господинов Дамаков.

 • Kонкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ

  Kонкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ

 • Конкурс зa академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.Изборът ще се състои на 10.11.2023 г. от 11:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“. КАНДИДАТПОДПОЛКОВНИК…

 • Публична защита на майор Кристина Александрова Крумова

  Публична защита на майор Кристина Александрова Крумова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Защита на информацията в киберпространството при провеждане на военни операции от ново поколение“ по докторска програма „Киберсигурност“, разработен от майор Кристина Александрова Крумова. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Красимир Пейчев Димитров Дата: 26.10.2023 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00 часа…