ИПИО

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на дисциплини съгласно учебните планове за нуждите на катедра „Специална подготовка“ на филиал „Информация и сигурност“– един.Двумесечният срок за подаване на…

 • Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“

  Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“

  Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ на тема „Противодействие на радикализацията и тероризма в Република България” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ с автор полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Атанас Ставрев…

 • Публична защита на майор Ваклин Захариев Кирилов

  Публична защита на майор Ваклин Захариев Кирилов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Изграждане на способности за провеждане на информационни операции на въоръжените сили на Република България“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Ваклин Захариев Кирилов Председател на научното жури: полковник доцент доктор Красимир Пейчев ДимитровДата: 22.05.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия…

 • Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, в катедра „Военна и езикова подготовка“ на филиал „Информация и сигурност“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.Изборът ще се състои на 15.05.2024 г. от 15:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С.…

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини: „Сигурност на корпорацията”, „Проектиране и изграждане на система за корпоративна сигурност”, „Етика и управление на конфликти в корпорацията“,…

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини: „Регионална сигурност“, „Русия и глобалната сигурност“, „Проблеми и перспективи в развитието на НАТО и европейската отбранителна политика“, „Международни…

 • Публична защита на дисертационен труд на Мирослава Огнянова Младенова

  Публична защита на дисертационен труд на Мирослава Огнянова Младенова

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Интелигентни решения за управление на риска в корпоративната сигурност“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Мирослава Огнянова Младенова. Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров ПанчевДата: 08.04.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 15:00 часа Автореферат на Мирослава Огнянова…

 • Предстоящ курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти

  Предстоящ курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти

  Във Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се проведе курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти от 11.03.2024 г. до 21.03.2024 г.ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КУРСА:• чл. 14, ал. 1, т. 2. от Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България;• чл. 48 от Правилника за развитие на…

 • Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ