ИПИО

 • Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“

  Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“

  Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ на тема „ГВАРДЕЙСКИЯТ ОРКЕСТЪР В КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ ИПАТРИОТИЗМА В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (1878 – 1944 Г.)” по докторска програма „Военноисторически аспекти на националната сигурност“ с автор доктор Галя Степановна Грозданова Радева. Председател на научното жури: доцент доктор Любосвет Стойчев СтоевДата: 11.09.2024 г.Място: Акаемична зала…

 • Kонкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ

  Kонкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за преподаване по учебните дисциплини: „Използване на въоръжените сили в мисии, съвместни операции и многонационални кампании“, „Информационни операции“ и „Всеобхватният подход в управлението при…

 • Kонкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ

  Kонкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за преподаване по учебните дисциплини: „Военна стратегия“, „Политики, стратегии и отбранително планиране“, „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност“, „Защита на сигурността и…

 • Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за вакантна длъжност „преподавател“

  Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за вакантна длъжност „преподавател“

  Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване завакантна длъжност със Заповед на Началника на Военна академия СИ29-РД02-485 от 27.06.2024 г.

 • Публична защита на Иво Христов Пенев

  Публична защита на Иво Христов Пенев

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Връзки с обществеността на местната власт – практики, принципи и модели“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Стратегически комуникации)“, разработен от Иво Христов Пенев. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Живко Добрев ЖелевДата: 03.07.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия…

 • Публична защита на дисертационен труд на майор Александър Станиславов Хашъмов

  Публична защита на дисертационен труд на майор Александър Станиславов Хашъмов

  Публична защита на дисертационен труд на тема „Изграждане и развитие на въоръжените сили за участие в колективната отбрана на страната“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор асистент Александър Станиславов Хашъмов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Петко Иванов ПетковДата: 01.07.2024 г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия…

 • Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.Изборът ще се състои на 27.06.2024 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“. КАНДИДАТКАПИТАН II РАНГ…

 • Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на дисциплини съгласно учебните планове за нуждите на катедра „Специална подготовка“ на филиал „Информация и сигурност“– един.Двумесечният срок за подаване на…

 • Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“

  Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“

  Защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ на тема „Противодействие на радикализацията и тероризма в Република България” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ с автор полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов. Председател на научното жури: полковник доцент доктор Атанас Ставрев…