ФКЩ

By

Автор: подп. д-р Владимир Иринков – доцент в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ и национален представител в „Комитета по горивата“ на НАТО. Статията на подп. доц. д-р Иринков е публикувана в списание „Логистика“ със заглавие „Какви са тенденциите във веригата на доставки на нефтопродукти“. Обща характеристика на веригите за...
Read More
командно щабно учение
В периода 25 март – 29 март 2019 г. група преподаватели и слушатели в редовна форма на обучение от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, взеха участие в съвместно командно щабно учение “MUNTENIA-19“ на Националния военен университет на Република Румъния „Карол I“ в град Букурещ. Слушателите от българската група бяха назначени на различни...
Read More
akademia
Военна академия „Г.С. Раковски“ има сключени договори за сътрудничесво по Еразъм+ с: Политехническия университет, гр. Букурещ, Румъния – техни обучаеми през изминалата година проведоха тримесечно обучение във Факултета;Академията на сухопътните войски на Румъния; Националния университет по отбраната на Полша;Университета на Коимбра, Португалия; Националния университет по отбраната на Румъния „Карол І” – провеждане на ежегодни съвместни...
Read More
Основни направления, в които работи научно-преподавателският състав: разработване на доклади, съдоклади и научни съобщения за провеждани в академията и други ВУЗ научни конференции;организиране и провеждане на теоретико-приложни конференции по специализации;участие в работни колективи по разработване на доктринални и нормативни документи за нуждите на МО и БА;научно ръководство на дипломанти, докторанти, приемане на проекти на дисертационни...
Read More
Учебната документация във Факултета е разработена на базата на приети в Академията стандарти и процедури за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация. Квалификационните характеристики са разработени съвместно с потребителите на кадри и утвърдени от министъра на отбраната. Учебните планове са утвърдени от министъра на отбраната и са съгласувани с министъра на образованието и...
Read More
Факултет „Командно-щабен” обучава за придобиване на: ОНС „доктор”; ОКС „магистър”; за придобиване и повишаване квалификация. В рамките на институционалната и програмната акредитация на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, факултет „Командно-щабен“ е акредитиран по 7 специалности за придобиване на ОКС магистър и по 7 програми за придобиване на ОНС „доктор“. Обучение за придобиване на ОНС „доктор”:...
Read More
Запазване и повишаване на качеството на академичния състав, като се подобрят моралните, финансови и професионални условия за просперитет, конкуренция и мотивация в интерес на развитие на знания, умения и способности; Актуализиране на учебните програми на специалностите от професионалните направления, като резултат от разширяване обхвата, поддържане и усъвършенстване на способности за генериране и обмен на нови...
Read More
1 2