Департамент

 • „Френски език – I ниво”

  Специализантите да придобият практически езикови умения и навици за ползване на литература и общуване на френски език. Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Основен минимум от битова лексика (запознаване, представяне, ежедневие, жилище и адрес, професионален живот, професия, работа, превозни средства, транспорт и комуникации; Начален минимум военна лексика; Oсновен минимум по граматика.

 • „Френски език – II ниво”

  Обучаемите да достигнат езикова компетентност в рамките на ниво II по STANAG 6001 за речевите умения четене, слушане, говорене и писане. Покриване на изискванията за владеене на френски език на ниво В1 по Европейската рамка за владеене на чужд език CECR. Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Основен минимум по битова лексика…

 • „Френски език – III ниво”

  Обучаемите да достигнат езикова компетентност в рамките на ниво III по STANAG 6001 за речевите умения четене, слушане, говорене и писане. Покриване на изискванията за владеене на френски език на ниво В2 по Европейската рамка за владеене на чужд език CECR. Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Свободно устно и писмено изразяване…

 • „Специализиран курс по френски език”

  Специализантите да придобият практически езикови умения и навици за ползване на специализирана литература и общуване на френски език на професионално ниво. Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните лексикални теми: Военни организации и съюзи, Организация и военна структура на НАТО, Организация и структура на ЕС и ООН, Основни документи и начини за вземане на…

 • “Курс по френски език за поддържане и развитие на 1 ниво“

  Да поддържа основни знания и умения на военнослужещите и цивилните служители по френски език за успешна реализация в многонационална френскоезична среда, в съгласие с новите задачи на Българската армия на Р. България като член на НАТО. Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Основен минимум по битова лексика (запознаване, представяне, ежедневие, жилище и…

 • “Курс по френски език за поддържане и развитие на 2 ниво“

  Да поддържа и развива основни знания и умения на военнослужещите и цивилните служители по френски език за успешна реализация в многонационална френско-езична среда в съгласие с новите задачи на Българската армия на Р. България като член на НАТО. Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Основен минимум по битова лексика (качества на личността,…

 • Анализатори на информацията в социалните мрежи

  Курсът е предназначен за държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация на изпълнителната власт и за лица в частни организации и фирми, ангажирани в сферата на комуникационната стратегия на организацията и връзките с обществеността. Курсът „Анализатори на информацията в социалните мрежи” позволява придобиване и повишаване на квалификацията, необходима за работа в…

 • “Курс по френски език за поддържане и развитие на 3 ниво“

  Да подготви военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в многонационална френско-езична среда в съгласие с новите задачи на Българската армия на Р. България като член на НАТО. Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Основен минимум по битова лексика (качества на личността, поведение и междуличностни отношения, медии, екология, социално-икономически аспекти на ежедневието,…

 • „Руски език – Първо ниво”

  Да даде на специализантите знания за лексико-граматичната структура на предвидените в програмата теми и да формира у тях умения и навици за общуване на руски език в кръга на тези теми. След завършването на курса специализантите трябва да могат самостоятелно да ползват рускоезични текстове с неголяма степен на сложност, да проследяват и разбират в определена…