Анелия Атипова

Асистент в Научна секция “Доктрини, концепции и поуки от практиката” на Института за перспективни изследвания за отбрана

Интереси в областта на миграционния мениджмънт, анализа и управлението на риска, стратегическото планиране, противодействие на радикализацията и тероризма.


Образование

 • Образователно-научна степен „Доктор“ – Анализ на риска и миграционен мениджмънт – 2016 – 2018 г, Военна Академия „Г.С.Раковски”, гр. София
 • Висше образование – Национална сигурност и отбрана ,магистър – 2013 – 2015 г., ЮЗУ “Неофит Рилски” , гр. Благоевград
 • Висше образование – Международни отношения ,бакалавър – 2006 г. – 2010 г., ЮЗУ “Неофит Рилски” , гр. Благоевград

Трудов стаж

 • Асистент в Научна секция “Доктрини, концепции и поуки от практиката” на Института за перспективни изследвания за отбрана, Военна академия “Г. С. Раковски”, м. Април 2020 – досега
 • Хоноруван преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, Преподавател по дисциплините „Управление на риска в публичната администрация“ и „Управление на миграционните процеси“,м. Септември – м. Март 2020
 • Експерт „Разузнаване на конкуренцията и стратегическо планиране“, Фирма ЗК „Лев Инс“ АД „М. Юни 2019 – м. Март 2020
 • Анализатор, Фирма „Енерджи дизайн“, м. Януари 2019 – м. Март 2019
 • Офис-асистент, Агенция за преводи и легализация „ЛЕОПАРД ММ ЕООД“, м. Юли 2018 – м. Януари 2019
 • Анализатор, Фондация „Международни отношения и сигурност“, м. Септемви 2017 до м. Юли 2018

Публикации

 • „Балканите между геополитиката и екстремизма. Имигранти по ислямската дъга“, София, Годишник на Факултет “Командно-щабен“ на ВА „Г.С. Раковски“, 2018, стр. 80, http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/Godishnik-fksht-2018.pdf
 • Атипова, А., Г. Торнев. Непълнолетните лица в обсега на Евродак. Етични, нормативни и сигурностни аспекти. В: Международна научна конференция „Модерна сигурност и съвременни технологии“, 15.03.2019 г., София : сборник научни трудове. Т. 2, Модерна сигурност; Издателство и производство – София : Науч.-техн. съюз по машиностроене Индустрия – 4.0, 2019, ISBN – 978-619-7383-13-3. Статията се намира на стр. 386-396.
 • „Фактори и механизми в основата на нелегалната имиграция и тероризма“, София, доклад изнесен на конференция в СУ „Климент Охридски“ на тема „Хибридните заплахи: мит или реалност“, 2018 – отпечатва се
 • „Милитаризирането на бежанци – хуманитарни и правни аспекти“, София, доклад изнесен на конференция на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на тема „Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите“, стр. 77
 • „Член 279 от Наказателния кодекс и казусът с „нелегалните бежанци“, София, доклад изнесен на научна конференция на ВА „Г. С. Раковски“ на тема „Предизвикателства пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията“, Първа част, 2018, стр. 159, http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2019/05/K-2018-1.pdf
 • „Проактивен подход за управление на рискове от имиграционна криза“, монография, София, фондация „Национална и международна сигурност“, 2018

Езикови познания

 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, СЪРБОХЪРВАТСКИ ЕЗИК, ИСПАНСКИ ЕЗИК , АРАБСКИ ЕЗИК