Антикорупция

При невъзможност за лично подаване на декларациите

Служителите на Военна академия „Г. С. Раковски“, които са в невъзможност да подадат лично декларациите поради отпуски, командировка и др., могат да ги изпратят по куриер/лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на адрес: гр. София 1504, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82, Военна академия „Г. С. Раковски“, като отбележат на плика „Деклариране на имущество и интереси“.

За тези служители формата на декларацията и указания за нейното попълване са достъпни на страницата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Декларации за имущество и интереси

Заповеди, указания и образци документи

Контакти

–––––––––
тел. (+359 2) 92 26 –
–––––––––@–.bg

Създаване
Цели
Превeнция
Прозрачност

Създаване на регистъра

Регистърът за служителите на Военна академия „Г. С. Раковски“, е създаден на основание на Заповед на министъра на отбраната № ОХ 937 от 21.11. 2018 г. относно обявяване на Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси и функционира съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Цели и съдържание на регистъра

Регистърът съдържа имуществените декларации на служителите на Военна академия „Г. С. Раковски“ за периода от 2018 г. до настоящия момент. Достъпът до имуществените декларации е осигурен чрез интернет страницата на Военна академия „Г. С. Раковски“. Целта на Регистъра е да осигури публичност и прозрачност на имуществото и доходите на служителите на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Превeнция на корупцията

Системата на деклариране и механизма на проверката, предвидени в закона, играят съществена роля за осигуряване на превeнция на корупцията сред служителите на Военна академия „Г. С. Раковски“. Те служат за насърчаване доброто управление на всички нива в държавата – изпълнителна власт, местна власт и политически партии. Утвърдените и наложени в практиката  изисквания на системата на деклариране, могат да се възприемат като ефективен  стандарт на прозрачност и контрол.

Прозрачност и информираност

Към момента е постигната основната цел на системата на деклариране и механизма на проверката, като е осигурена прозрачност, която дава възможност на българските граждани и институции да бъдат информирани, дава им правото на достъп до данните от имуществените декларациите на служителите на Военна академия „Г. С. Раковски“, които декларират по един и същи ред своето имущество, доходи и разходи, и това на своите съпрузи и ненавършилите пълнолетие деца. Чрез закона се “осветлява” имотното състояние на лицата, които взимат важни решения за бъдещето, по отношение на които има голям обществен и медиен интерес, както и съмнения за корупция.