Публична защита на Анна Димитрова Гунчева

Публична защита на дисертационен труд на тема „Възможности за повишаване на компетенциите на логистичния персонал за работа в многонационална среда под егидата на НАТО и ЕС”, по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от Анна Димитрова Гунчева.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Севдалин Иванов Спасов.
Дата: 12.03.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,00 часа.

Автореферат Анна Димитрова Гунчева.

Рецензии
Професор д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова.
Подполковник доцент доктор Румен Върбанов Христов.

Становища
Професор д.т.н. Боян Миланов Петков.
Полковник доцент доктор Николай Бонев Ничев.
Полковник доцент доктор Севдалин Иванов Спасов.

13.02.2018 г.
гр. София