Публична защита на Анелия Петрова Христова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Развитие на комуникативната компетентност на участващите в мисии военнослужещи” за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността” разработен от Анелия Петрова Христова, докторант чрез самостоятелна подготовка в катедра „Военна подготовка” на филиал „Информация и сигурност”.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Боти Видолов Видолов
Дата: 07.12.2017 г. академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски”.
Начало: 14:00 ч.

АВТОРЕФЕРАТ на Анелия Петрова Христова

РЕЦЕНЗИИ:
Професор д.н. Димитър Трендафилов Йончев
Полковник доцент доктор Боти Видолов Видолов

СТАНОВИЩА:
Професор доктор Ставри Йорданов Фердов
Професор доктор Владко Мичов Иванов
Доцент доктор Захарин Страхилов Марков

07.11.2017 г.
гр. София