Публична защита на Анелия Андреева Атипова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Проактивен подход за управление на рискове от имиграционна криза” по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от Анелия Андреева Атипова.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Нелко Петров Ненов
Дата: 05.07.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С.Раковски”.
Начало: 14.30 часа.

Автореферат на Анелия Андреева Атипова

Рецензии:
• Полковник доцент доктор Нелко Петров Ненов
• Професор доктор Владко Мичов Иванов

Становища:
• Доцент д.н. Георги Благов Торнев
• Професор доктор Ставри Йорданов Фердов
• Професор доктор Георги Василев Камарашев

07.06.2018 г.
гр. София