Административни звена

Сектор „Връзки с обществеността“

Началник на сектор „Връзки с обществеността“  подполковник Веселка Методиева телефон: 02/92 26550 email: rnda@armf.bg

Сектор „Международна дейност“

телефон: 02/92 26527

Юрисконсулт

телефон: 02/92 26624


Отдел „Учебна дейност“

Началник на отдел полковник Стоян Червеняков

Отдел „Учебна дейност“ е административно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“. Той е орган на академичното ръководство за организация и управление на качеството на учебната дейност и за осъществяване на образователната политика на Академията.

 • Сектор „Планиране на учебния процес” началник на сектора – Велизара Асенова Попова, тел. 02 92 26 575.
 • Сектор „Качество на образованието и акредитация“ началник на сектора – Росен Петров Петров, тел. 02 92 26 684.

Области на дейност:

 1. Осигуряване качеството на обучението и на академичния състав, съгласно Закона за висшето образование. Контрол за качественото провеждане на учебния процес и анализ на методическата дейност на основните звена и катедрите в съответствие с Правилника за Правилника за учебната дейност на Военната академия „Г. С. Раковски”.
 2. Организиране на конкурсните процедури с кандидатите за обучение в Академията и в чуждестранни военни академии и колежи и на работата с базите данни за провеждане на конкурсните изпити за приемане на слушатели и студенти в Академията. Записване на слушателите (студентите) и регистриране на техния успех през курса на обучението, съобразно Правилника за учебната дейност на Военна академия “Г. С. Раковски”.
 3. Планиране на учебния процес в академията и своевременно разработване и предоставяне на учебно-плановата и справочна документация в основните звена за провеждане на обучението.
 4. Осигуряване на академичната отчетност за изпълнение на задълженията съгласно учебните планове. Регистриране и издаване на дипломите за завършена степен на висше образование и на свидетелствата и удостоверенията за професионална квалификация, съобразно Закона за висшето образование и Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.
 5. Признаване на висше образование или периоди от висше образование придобито в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението в Академията.

Отдел „Административен“

Началник на отдел полковник д-р Ивайло Игнатов тел. +359 2 92 26 504

Отдел “Aдминистративен” е орган за управление, координация, осществяване на разширяване и поддръжка на комуникационно – информационната среда, осигуряване и контрол на ежедневната административна дейност, извършвана в интерес на управлението на Военна академия “Г. С. Раковски”. Включва в състава си:

 • Сектор “Човешки ресурси” с  тел. + 359 02 92 26 510
 • Сектор “Комуникационно и информационно осигуряване”, тел. + 359 0 2 92 26 555

Отделът, осъществява кореспонденцията на управлението на академията с Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, военни формирования от Българската армия, организации и учреждения.

Отделът изготвя документите на началника на академията свързани с работата му по личния състав на Академията (военнослужещи и цивилни служители) и тези, свързани с организацията и провеждането на административни и служебни проверки, организацията и контрола на пропускателния режим и охраната на Военната академия.

Ежедневна поддръжка на всички автоматизирани работни места в Академията.
Осигуряване на телекомуникационни услуги, поддържане на интернет сайта на Академията.


Логистика

Мисията на отдел „Логистика” е организирането и осъществяването на комплекс от мероприятия по документирането, анализирането, прогнозирането, заявяването, доставката, разпределението на всички класове материални средства, строителни ремонти и услуги във Академията. Структуриран е в:

 • Сектор “Планиране, транспорт и въоръжение” с телефон 26513.
 • Сектор “Поддръжка на инфраструктурата и стопански дейности” с тел. 26565.

Функции: Организиране, ръководене, координиране и контрол на логистичното осигуряване, по начин осигуряващ необходимите ресурси, на точното място в точното време.
Организация на ремонти и поддръжка на инфраструктурата във Академията.
Планиране, организация и установяване на жилищната необходимост на военнослужещите и цивилните служители.


Обществени поръчки и програмиране

Началник на сектор ц.сл. Петър Петров тел. +359 02 92 26 682

Осигурява началника на Военна академия „Г. С. Раковски” като второстепенен разпоредител с бюджет по организиране процесите на планиране и програмиране;
Организира прилагането на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана във Военна академия „Г. С. Раковски”, като структура на пряко подчинение на министъра на отбраната;
Осигурява функциите на Военна академия „Г. С. Раковски” като самостоятелно юридическо лице при откриване, провеждане на възлагането на обществени поръчки и контрол върху сключените договори в изпълнение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му;
Участва при изпълнението на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване на министерството на отбраната, в частта за Военна академия и Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта за Военна академия;
Планира и отчита финансовото осигуряване на курсовете, които се провеждат по наредба Н-19, издадена и обявена със заповед на министъра на отбраната;
Води регистъра на проведените процедури, регистъра на договорите и досиетата на обществените поръчки