На вниманието на студентите в образователно-квалификационни степени „Магистър“ от специалност „Национална сигурност и отбрана“ и „Бакалавър“, редовна форма на обучение от първи и втори курс във Военна академия „Г. С. Раковски“

От 17.05.2021 г. обучението на студентите в образователно-квалификационна степен „Магистър“ от специалност „Национална сигурност и отбрана“ и студентите в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, редовна форма на обучение от първи и втори курс във Военна академия „Г. С. Раковски“ да продължи в дистанционна форма до края на учебната 2020-2021 година, чрез използване на платформата „Офис 365“ и „Blackboard“, достъпна чрез сайта на Академията, през Интернет.