70 години катедра „Езиково обучение“/ 70th Anniversary of the Language Training Department

70TH ANNIVERSARY OF THE LANGUAGE TRAINING DEPARTMENT - cover

Автори: Валентина Иванова Георгиева, Диана Димова Боримечкова, Русанка Костова Ляпова, Спаска Николова Къчева

Превод на английски език: Грета Кръстева Керемидчиева, Даниела Димитрова Въчева, Юлиана Иванова Славчева, Даниел Ленинов Танев

Authors: Valentina Ivanova Georgieva, Diana Dimova Borimechkova, Rusanka
Kostova Lyapova, Spaska Nikolova Kacheva

Translation into English: Greta Krasteva Keremidchieva, Daniela Dimitrova Vacheva, Yuliana Ivanova Slavcheva, Daniel Leninov Tanev

ISBN 978-619-7478-79-2

Изтегли в PDF

Описание

Настоящото юбилейно издание е посветено на 70-годишнината от обособяването на катедра „Езиково обучение“  в структурата на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и на всички бивши и настоящи преподаватели по български и чужди езици, които с ентусиазъм, упоритост и творческо вдъхновение са поставяли основите на изучаването на българския език като чужд или през годините от основаването на военната Алма матер до наши дни – на изучаването на английски, гръцки, немски, румънски, руски, сърбохърватски, турски или френски език за военнослужещи и цивилни служители от системата на българските въоръжени сили и от други армии.

This jubilee edition is dedicated to the 70th anniversary of the establishment of the Language Training Department in the structure of Rakovski National Defence College and to all former and current teachers of Bulgarian and foreign languages, who, with their enthusiasm, perseverance and creative inspiration, have laid the foundations for the study of the Bulgarian language as a foreign language or, in the years since the founding of the military Alma Mater to the present day – for studying English, French, German, Greek, Romanian, Russian, Serbo-Croatian, and Turkish languages by the military personnel and civilian employees of the Bulgarian Armed Forces, as well as by foreign military officers.