НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

znak-nso

„ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ – 30 ГОДИНИ НАУКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“

04 ноември 2024
София

ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Тридесетгодишнината на факултет „Национална сигурност и отбрана“ е чудесен повод да си припомним основните предпоставки за неговото създаване през 1994 г. като факултет „Генералщабен“, тясно свързани с историята на Военната академия.

Създаден в края на ХX в. като „Генералщабен“ курс и преминал през различни трансформации през годините, днес факултет „Национална сигурност и отбрана“ е основно структурно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“, имащ за цел да подготвя висши ръководни кадри на стратегическо ниво за управлението на ВС на РБ.

Юбилейната годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на тема „Факултет „Национална сигурност и отбрана“ – 30 години наука за сигурност и отбрана“ е посветена на навършването на 30 години от създаването на факултета и ще се проведе на 04.11.2024 г. Конференцията е включена в Националния референтен списък на НАЦИД и е индексирана в Централно и източно-европейската библиотека (CEEOL).

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
полковник доц. д-р Живко Желев

Членове
полковник доц. д-р Петко Петков
полковник доц. д-р Галин Иванов
полковник доц. д-р Милен Кисьов
полковник доц. д-р Димитър Димитров
доцент д-р Никола Стоянов
доцент д-р Илина Козарева – Арменчева

Научни секретари
майор ас. д-р Любомир Райков
майор ас. Александър Хашъмов
майор ас. д-р Ваклин Кирилов
майор ас. Димитър Несторов
гл. ас. д-р Ангел Апостолов

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Заявките за участие в конференцията с анотация на доклада трябва да бъдат изпратени до 20 септември 2024 г.
  2. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор е два, с обем до 10 страници всеки.
  3. Докладите се подават чрез формата за участие. Краен срок за подаване на докладите: 04.10.2024 г. След тази дата доклади не се приемат.
  4. Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им на 04 ноември от 8,30 до 9,00 ч. във фоайето на зала „Тържествена“.
  5. Крайният срок за одобрение на предложените доклади за публикуване, е 14.10.2024 г.
  6. Докладите ще бъдат публикувани в електронен сборник от Научна конференция „Факултет „Национална сигурност и отбрана“ – 30 години наука за сигурност и отбрана“.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Всеки участник може да участва с до два доклада на Научната конференция – като автор или в съавторство. Докладите се изготвят в Word формат, като всеки доклад следва да бъде с размер не по-малък от 6 страници и не по-голям от 10 страници, с препоръчителен обем от 20 000 знака с интервалите.

Настоящите указания са разработени в съответствие с действащия стандарт БДС ISO 690:2021 (Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни източници). Оформлението на докладите да бъде съгласно приложената форма на интернет страницата на конференцията.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ  ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  1. Политики за изграждане на национална и съюзна устойчивост.
  2. Съвременни аспекти на политиките и стратегиите за сигурност и отбрана.
  3. Стратегически комуникации.

ТАКСИ

Участниците в конференцията са освободени от такси.

Контакти с организационния комитет:

София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
e-mail: 30fnso@rndc.bg

За справки

майор Любомир Райков
(+359) 2 92 26579
lubomir.rajkov@rndc.bg

майор Александър Хашъмов
(+359) 2 92 26 579
a.hashamov@rndc.bg

майор Ваклин Кирилов
(+359) 2 92 26 541
v.kirilov@rndc.bg

майор Димитър Несторов
(+359) 2 92 26 541
d.nestorov@rndc.bg

гл. ас. д-р Ангел Апостолов
(+359) 2 92 26 614
a.apostolov@rndc.bg

Факс
(+359) 2 92 26 544