24.11.2022

 • „Френски език – I ниво”

  Специализантите да придобият практически езикови умения и навици за ползване на литература и общуване на френски език. Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Основен минимум от битова лексика (запознаване, представяне, ежедневие, жилище и адрес, професионален живот, професия, работа, превозни средства, транспорт и комуникации; Начален минимум военна лексика; Oсновен минимум по граматика.

 • „Френски език – II ниво”

  Обучаемите да достигнат езикова компетентност в рамките на ниво II по STANAG 6001 за речевите умения четене, слушане, говорене и писане. Покриване на изискванията за владеене на френски език на ниво В1 по Европейската рамка за владеене на чужд език CECR. Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Основен минимум по битова лексика […]

 • „Френски език – III ниво”

  Обучаемите да достигнат езикова компетентност в рамките на ниво III по STANAG 6001 за речевите умения четене, слушане, говорене и писане. Покриване на изискванията за владеене на френски език на ниво В2 по Европейската рамка за владеене на чужд език CECR. Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Свободно устно и писмено изразяване […]

 • „Специализиран курс по френски език”

  Специализантите да придобият практически езикови умения и навици за ползване на специализирана литература и общуване на френски език на професионално ниво. Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните лексикални теми: Военни организации и съюзи, Организация и военна структура на НАТО, Организация и структура на ЕС и ООН, Основни документи и начини за вземане на […]