май 13, 2022

Day

През тази седмица академичният състав на Академията се увеличи с 3-ма доктори. Майор Кристина МАДЖАРОВА, майор Кръстьо ПАРАСКОВ и майор Ивайло ХИНОВ успешно защитиха дисертационните си трудове и придобиха образователната и научна степен „ДОКТОР“. Дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на модела на национално отбранително планиране на Република България“ по докторска програма „Организация и управление извън...
Read More