януари 11, 2022

Day

Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен“.Изборът ще се състои на 11.02.2022 г. от 12:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“. КАНДИДАТ...
Read More
За първо ниво датата за провеждане на изпита е: 17.01.2022год.За второ ниво датата за провеждане на изпита е: 18.01.2022год.За трето ниво датата за провеждане на изпита е: 19.01.2022год.Резервна дата за провеждане на изпита е: 20.01.2022год.
Read More
Конкурсните изпити с кандидатите за обучение в докторантура (редовна форма) за учебната 2021/2022 година се провеждат във Военна академия „Г. С. Раковски“ от 10-ти до 12-ти януари. Изпитите по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ са писмен, устен и по чужд език. Успехи ви желаем, колеги!
Read More