декември 24, 2021

Day

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника за преподаване на учебните дисциплини: „Методи и модели за описание на КИС“ и „Симулационно моделиране на КИС“ – един. Двумесечният срок за подаване...
Read More