октомври 22, 2021

Day

Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“. Изборът ще се състои на 18.11.2021 г. от...
Read More
Уважаеми слушатели и студенти, на които предстои дипломиране във Випуск’ 2021 – II-ва смяна на Военна академия „Г. С. Раковски“, Всеки от Вас ще бъде лично уведомен за времето, мястото и начина, по който ще получи своята заслужена магистърска диплома – скоро!
Read More