октомври 22, 2021

Day

Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“. Изборът ще се състои на 18.11.2021 г. от...
Read More
Уважаеми слушатели и студенти, на които предстои дипломиране във Випуск’ 2021 – II-ва смяна на Военна академия „Г. С. Раковски“, Всеки от Вас ще бъде лично уведомен за времето, мястото и начина, по който ще получи своята заслужена магистърска диплома – скоро!
Read More
Проф. Венелин Терзиев, Военна академия: Дори когато осъзнаем, че „няма толкова силна черупка, под която човек да може да се скрие“, нека намерим сили да направим делата, които мислим за добри Интервюто четете тук.
Read More